jaarstukken 2018

2 Programmaverantwoording

Onderwijs

Collegeprogramma 2014-2018
Nr.OmschrijvingSoortStatusToelichting
1. Afstemmen van jeugdhulp op schoolmaatschappelijk werk.
1.1Na aanpassing aansluiting van de zorg op het basisonderwijs wordt nu ook de aansluiting in het VO verbeterd.College
2. De kwaliteit van het onderwijs helpen te verbeteren.
2.1Middels de onderwijssubsidies worden kwaliteitsverbeteringen gestimuleerd.College
4. Stimuleren van de vorming van een alles-in-één-school concept waarbij kinderen op één locatie terecht kunnen voor opvang, VVE, onderwijs, sport en cultuur.
4.1Middels de onderwijssubsidies worden initiatieven op dit vlak ondersteund.College
6. De aansluiting van het bedrijfsleven op het onderwijs stimuleren.
6.1Het Online Platform wordt gevuld met activiteiten.UitvoeringEr was onvoldoende draagvlak bij de stakeholders om het Online Platform te realiseren
6.2Er worden meer activiteiten ondersteund, waaronder de bedrijventour.Uitvoering
6.3Amstelveen Ontvangt wordt twee maal georganiseerd.College
6.4Deelname aan het MRA project House of Skills – uitvoering.Uitvoering
7. Uitvoering geven aan het plan van aanpak laaggeletterdheid uit 2013, door uitvoering te geven aan het vastgestelde Plan van Aanpak.
7.1Het aantal Taalpunten wordt uitgebreid van drie naar vijf.Uitvoeringin 2018 is er één taalpunt bijgekomen, aan verdere uitbreiding wordt gewerkt.
7.2Het netwerk om laaggeletterden te bereiken wordt versterkt door meer organisaties te betrekken.Uitvoering
Actuele bestuurlijke actiepunten
Nr.OmschrijvingSoortStatusToelichting
1Presenteren resultaten van de Onderwijsagenda 2015-2018.Uitvoering
2Ontwikkelen breed taalbeleid.Collegedoor de toenemende internationalisering is een breed, hierop aangepast taalbeleid nog in ontwikkeling
3Resultaat onderzoek Internationaal Onderwijs op het HWC.UitvoeringHet onderzoek loopt nog en krijgt in 2019 een vervolg met een resultaat
4Invoering beleidsplan DU Voorschoolse voorziening peuters.Uitvoering
5Afronding scholingstraject ‘taalniveau 3F’.Uitvoering
6Invoering van opvoedondersteuning aan ouders: informatie en training voor ouders van kinderen in kinderopvanggroepen met een aanbod VVE en Peuterarrangementen.UitvoeringNa overleg met de kinderopvangorganisaties bleek er in 2018 geen mogelijkheid te zijn voor dit aanbod. De toegenomen werkdruk vanwege de groeiende internationalisering van de doelgroep heeft ertoe geleid dat er geen nieuwe activiteiten konden worden ontwikkeld in deze groepen kinderopvang.
ga terug