jaarstukken 2018

6.1 Single Information Single Audit (SiSa)

(Bijlage voor Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

In oktober 2004 heeft de stuurgroep Brinkman het rapport “Anders gestuurd, beter gestuurd” uitgebracht. Deze stuurgroep kwam tot de conclusie dat er te veel specifieke uitkeringen van het Rijk zijn en de verantwoording over de specifieke uitkeringen omslachtig was georganiseerd. Besloten is dat het Rijk bij de verdeling van taken en verantwoordelijkheden zal sturen op hoofdlijnen. Concreet betekent dit dat het aantal specifieke uitkeringen wordt verminderd en dat ten aanzien van de overige specifieke uitkeringen het principe van single information single audit (SiSa) wordt ingevoerd.

Basis idee bij het principe single information single audit is dat het Rijk bij het vragen van informatie zoveel mogelijk aansluit bij de informatiebehoeften en verantwoordingsmomenten van de medeoverheden zelf. Bij single information hoeft de gemeente, provincie of gemeenschappelijke regeling niet speciaal een aparte verantwoording voor het rijk op te stellen.

Door in de jaarstukken een bijlage op te nemen met wettelijk voorgeschreven verantwoordingsinformatie kan het Rijk de specifieke uitkeringen beoordelen. Met single audit wordt bedoeld dat voor de controle door de accountant gebruik wordt gemaakt van de reguliere controle van de jaarrekening door de accountant.

ga terug