jaarstukken 2018

6.6 Lijst van afkortingen

AA

Aalsmeer-Amstelveen

ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

AGV

Amstel, Gooi en Vecht

AM

Amstelland-de Meerlanden

AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur

ANPR

Automatic NumberPlate Recognition

AP

Autoriteit Persoonsgegevens

APPA

Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

BBP

Bruto Binnenlands Product

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BBZ

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

BCF

BTW CompensatieFonds

BDU

Brede DoelUitkering

BIE

Bouwgrond In Exploitatie

BIG

Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeentene

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

Bob

Bijstandverlening aan ondernemers in de binnenvaart

Bor

Besluit omgevingsrecht

BOWA

Bestuurlijk Overleg WAter

Bro

Besluit ruimtelijke ordening

BRS

Bestuurlijke Regie Schiphol

BSO

BuitenSchoolse Opvang

BTAZ

BedrijvenTerrein Amstelveen Zuid

BTW

Bruto Toegevoegde Waarde

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten

B.V.

Besloten Vennootschap

B&W

Burgemeester en Wethouders

BZK

(Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

C.a.

Cum annexis (met bijbehoren)

CAK

Centraal Administratie Kantoor

CBS

Centraal Bureau Statistiek

CoBrA

Copenhagen Brussel Amsterdam (museum)

COELO

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen

CO2

Koolstofdioxide

CPB

Centraal PlanBureau

CROW

Kennisorganisatie voor infrastructuur, openbare ruimte en verkeer & vervoer

CSG

Centrum Seksueel Geweld

C.q.

Casu quo (in welk geval)

CW

Contante Waarde

dB

deciBel

DB

Dagelijks Bestuur

DSO

Digitaal Stelsel Omgevingswet

DU

Decentralisatie-uitkering

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

EMU

Economische en Monetaire Unie

ENSIA

Eenduidige Normatiek Single Information Audit

EU

Europese Unie

EW

Eindwaarde

EZ

Economische Zaken

Fido

Financiering decentrale overheden

FLO

Functioneel Leeftijdsontslag

GBA

Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

GGD

Geneeskundige Gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke GezonheidsZorg

GIDS

Gezond in de stad

GR

Gemeenschappelijke regeling

GRP

Gemeentelijk Rioleringsplan

HALT

Het ALTernatief

Hbh

Hulp bij het huishouden

HOF

Wet Houdbare Overheidsfinanciën

HRM

Human Resource Management

HWC

Hermann Wesselink College

ICL

IdeaalComplex

ICT

Informatie en Communicatie Technologie

IOAW

Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers

IOAZ

Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

JOP

Jaarlijks OnderhoudsPlan

KCC

Klant Contact Centrum

Ke

Meeteenheid voor geluidszones rond Schiphol / geluidsbelasting door vliegtuigen

KNLTB

Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond

LED

Light-Emitting Diode

LIB

Luchthaven IndelingsBesluit

LISA

Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen

M51

Amstelveenlijn (Metro 51)

MER

Milieu Effect Rapportage

MKB

Midden- en kleinbedrijf

MOP

Meerjarig OnderhoudsPlan

MRA

Metropoolregio Amsterdam

MVI

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

m2

Vierkante meters

m3

Kubieke meters

NEN

NEderlandse Norm

NHG

Nationale Hypotheek Garantie

NME

Natuur- en MilieuEducatie

NTC

Nationaal Tennis Centrum

N.V.

Naamloze Vennootschap

N.v.t.

Niet van toepassing

OAB

OnderwijsAchterstandenBeleid

O.b.v.

Op basis van

OGZ

Openbare Gezondheidszorg

OGGz

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

OIS

Onderzoek, Informatie en Statistiek

OV

Openbaar Vervoer

OZB

Onroerende-zaak belastingen

P&C

Planning & Control

Pgb

Persoonsgebonden budget

P.m.

Pro memorie

PMD

Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen (blik) en Drinkpakken

POC

Percentage Of Completion

P&O

Personeel en Organisatie

PvA

Plan van Aanpak

Pw

Participatiewet

RES

Regionale Energie Strategieën

RIGO

Research Instituut Gebouwde Omgeving

RTV

Radio en Televisie

RTVA

Radio en Televisie Amstelveen

RvT

Raad van Toezicht

RWS

RijksWaterStaat

SLOK

Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven

SLS

Stichting Leefomgeving Schiphol

SMASH

Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer

SROI

Social Return on Investment

St.

Stichting

SUWI

Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen

SVn

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten

SW

Sociale Werkvoorziening

T.b.v.

Ten behoeve van

T.g.v.

Ten goede van

T.l.v.

Ten laste van

T.o.v.

Ten opzichte van

U/G

Uitgeleende Gelden

UP

UitvoeringsProgramma

UWV

Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen

VGRP

Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan

VH

Veiligheid en Handhaving

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VO

Voortgezet Onderwijs

Vpb

Vennootschapsbelasting

V&R

Verbinding en Regie

VrAA

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

VRI

Verkeersregelinstallatie

VSO

VastStellingsOvereenkomst

Vte

Voltijds equivalenten

VTH

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

VU

Vrije Universiteit Amsterdam

VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie

VWS

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WEW

Stichting Waarborgfonds Eigen Woning

Wgr

Wet gemeenschappelijke regeling

WIMRA

Wonen In de MetropoolRegio Amsterdam

Wlb

Wet op de lijkbezorging

Wlz

Wet langdurige zorg

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

WNRA

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren

WNT

Wet Normering Topinkomens

Wob

Wet openbaarheid van bestuur

WOZ

Waardering Onroerende Zaken

WPG

Wet Publieke Gezondheid

WPO

Wet op het Primair Onderwijs

Wro

Wet ruimtelijke ordening

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

WSW

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

WW

Werkloosheidswet

WWB

Wet Werk en Bijstand

WWIK

Wet Werk en inkomen Kunstenaars

WWZ

Wonen, Welzijn en Zorg

Zvw

Zorgverzekeringswet

ZZP’s

Zorgzwaartepakketten

ZZP

Zelfstandige Zonder Personeel

ga terug