jaarstukken 2018

2 Programmaverantwoording

Een programma is gedefinieerd als 'een samenhangend geheel van activiteiten'. Deze definitie laat gemeenten ruimte om hier zelf invulling aan te geven. Amstelveen heeft zes programma's. Daarnaast bevat het de verplichte onderdelen "Overhead" en "Algemene dekkingsmiddelen".

Per programma wordt ingegaan op de voortgang van de bestuurlijke actiepunten en de financiële verschillen ten opzichte van de begroting. Op de kredieten, subsidies, reserves en voorzieningen wordt ingegaan als dit van toepassing is op het programma.

Uitgangspunt is dat een financieel verschil van € 100.000 wordt toegelicht. Als het bestuurlijk relevant is kan een lagere afwijking worden verantwoord op het programma.

Het startscherm van elk programma bevat een blok met lasten, baten en saldo op programmaniveau. Door op het teken < of > te toetsen kan in plaats van de standaardkeuze lasten worden gekozen voor baten of saldo.