jaarstukken 2018

1.5 Beslispunten rekening

1. vaststellen jaarstukken
Beslispunt 1: De jaarstukken 2018 vaststellen.

2. rekeningresultaat
Beslispunt 2: Het rekeningresultaat van € 20,6 miljoen (begroot € 29,5 miljoen) te onttrekken aan de algemene reserve.

3. fasering kredieten
Eind 2018 resteert een investeringsbedrag aan gevoteerde kredieten van € 10,445 miljoen.

Omschrijving (bedrag x € 1.000)

Gevoteerde bedrag (A)

Uitgaven t/m 2017 (B)

Uitgaven 2018 (C)

Restant ultimo 2018 (D)

verwachte lasten na 2018 (E)

Vastgoed: bedrijfsgebouwen

1.476

1.226

294

-45

-49

Wegen en Verkeer (maatschappelijk nut tlv reserve)

4.677

1.014

2.546

1.117

1.102

Investeringsfondsen

12.000

3.457

5.948

2.594

2.555

Onderwijshuisvesting (investeringsfonds en exploitatie)

13.922

6.919

2.035

4.969

4.909

Overig

346

54

100

191

191

Subtotaal algemene middelen

32.421

12.670

10.924

8.827

8.709

Afvalbeheer (incl. bedrijfsafval)

3.949

175

3.363

412

412

Riolering

2.594

65

1.350

1.180

1.277

Zorgvlied

230

50

154

27

27

Subtotaal kostendekkende exploitaties

6.774

290

4.866

1.619

1.715

TOTAAL

39.195

12.960

15.790

10.445

10.424

Van de restantkredieten wordt een groot deel afgewikkeld met een daarvoor gevormde bestemmingsreserve. Voor de begrotingsrechtmatigheid is het belangrijk dat naast de overheveling van kredieten met bijbehorende kapitaallasten tevens wordt ingestemd met het wijzigen van de begroting 2019 voor de hiermee samenhangende reservemutaties, zodat dit 1-op-1 aansluit met de gefaseerde kredietonttrekking. Dit betreft de reserve "dekking kapitaallasten" en de specifiek gevormde bestemmingsreserves.

Beslispunt 3: Instemmen met het beschikbaar houden in het begrotingsjaar 2019 van per saldo € 10.424.000 aan restantkredieten, alsmede met het wijzigen van de begroting 2019 voor de met deze kredieten samenhangende reservemutaties.

4. Omslagrente
De omslagrente wordt bij de begroting berekend en mag binnen een marge van 0,5%-punt worden afgerond. De begrote omslagrente voor 2018 bedraagt 4,23% en is afgerond op 4,00%. Op basis van de rekening 2018 komt de werkelijke omslagrente uit op 3,57%.

Het voorgeschreven rentemodel volgens BBV notitie houdt rekening met 4 grootheden:
A. Werkelijk ontvangen en betaalde rente;
B. Rente die aan grondexploitaties moet worden doorberekend op basis van het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille, naar verhouding vreemd vermogen / totaal vermogen van de balans per 1 januari;
C. Interne rente over eigen vermogen en voorzieningen;
D. Boekwaarde vaste activa per 1 januari;
De som van A t/m C wordt gedeeld door D en uitgedrukt in een percentage.

Amstelveen rekent -naast een interne rentevergoeding over het eigen vermogen- rente over voorzieningen die gewaardeerd zijn tegen contante waarde. De rente is daarbij nodig om in de toekomst het benodigde bedrag gespaard te hebben. In de primitieve begroting werd rekening gehouden met een intern rentebedrag voor de toekomstige betaling A9. Door de vervroegde betaling aan het Ministerie is deze rente komen te vervallen. Onderdeel C. bedraagt  daardoor geen € 2 miljoen (begroot) maar € 1 miljoen (werkelijk).

Verlaging van het omslagpercentage heeft vooral consequenties voor de kostendekkende exploitatie "riolering" waar eind 2018 sprake is van een boekwaarde investeringen van afgerond € 65 miljoen. Neerwaartse aanpassing van het omslagpercentage leidt binnen deze kostendekkende exploitatie tot structureel lagere lasten van € 0,3 miljoen. In de begroting 2019 (blz. 84) bedraagt het dekkingspercentage voor rioolrecht 97. Indicatief leidt de lagere rentelast tot een dekking van 100%.

Beslispunt 4: Instemmen met het aanpassen van het omslagpercentage naar 3,50 met ingang van de begroting 2019.

5. Rioolgemalen
Het totaal beschikbare krediet voor rioolgemalen bedraagt in 2018 € 891.500. Hiervan is € 15.000 besteed in 2018. Het restantbedrag is in 2019 in zijn geheel benodigd voor de renovatie van het rioolgemaal Nes aan de Amstel. Voorgesteld wordt om het gehele budget te positioneren bij het gemaal Nes aan de Amstel.

Beslispunt 5: Instemmen met volledig inzetten van het restant van het beschikbaar gestelde krediet 2018 voor rioolgemalen.ad. € 876.500 voor het gemaal Nes aan de Amstel.

6. Reserve "Bewonersinitiatiefgroep wijkcentrum Randwijk", "Westwijkplein" en "Amstelgroen/Amstelzijde"
De reserves "Bewonersinitiatiefgroep wijkcentrum Randwijk", "Westwijkplein" en "Amstelgroen/Amstelzijde" zijn eind 2018 volledig besteed en kunnen worden opgeheven.

Beslispunt 6: Instemmen met het opheffen van de reserves "Bewonersinitiatiefgroep wijkcentrum Randwijk", "Westwijkplein" en "Amstelgroen/Amstelzijde".

7. Reserve Nieuwbouw onderwijshuisvesting ( Vrijval Amstelveen College)
Voor de nazorgwerkzaamheden van het Amstelveen College was er in 2018 nog € 70.000 gereserveerd. Er bleken geen nazorgwerkzaamheden meer noodzakelijk, dit resulteert in een voordeel van € 70.000.

Beslispunt 7: Instemmen met het opheffen van de reserve "Nieuwbouw onderwijshuisvesting" en het restant ad. € 70.000 vrij laten vallen.

8. Sociaal statuut brandweer
Het restantbedrag kan vrijvallen en de voorziening worden opgeheven.

Beslispunt 8: Instemmen met het opheffen van de voorziening "Sociaal statuut brandweer" en het restant ad. € 8.000 vrij laten vallen.

9. Budgetoverheveling 2018 naar 2019
Via resultaatbestemming wordt voorgesteld om enkele niet bestede bedragen beschikbaar te houden in 2019 voor het afronden van werkzaamheden/projecten. De toelichting staat vermeld op de programma's. Een belangrijk deel van dit resultaat heeft van doen met fasering bij de scopewijziging project A9 (zie programma 4). De daaraan ten grondslag liggende Tweede Aanvullende Bestuurlijke Overeenkomst met Rijkswaterstaat kon nog niet worden ondertekend vanwege het feit dat er nog geen onherroepelijk goedgekeurd Tracébesluit is.

Voorstel budgetoverheveling 2018 naar 2019 (bedrag x € 1.000)

saldo

programma

Dementie

150

1

School of Understanding

93

2

project A9

7.156

4

beheer overige gebouwen (Alleman, vd Hooplaan, Annakerk, Wagenweg)

59

5

Totaal-generaal (resultaatbestemming)

7.458

Beslispunt 9: Instemmen via resultaatbestemming met budgetoverheveling van € 7,458 miljoen naar 2019 en de begroting 2019 wijzigen voor de vermelde bedragen.

10. Reserve "Overige toekomstige huisvesting"
In de raad van 22 maart 2017 is er een krediet beschikbaar gesteld van maximaal € 340.000 voor de aanpassing van het gebouw Landtong 18 ten behoeve van de eerste inrichting voor de basisschool School of Understanding. De werkzaamheden zijn uitgevoerd voor € 247.000, hetgeen leidt tot een positief resultaat van € 93.000.

De voordelige afsluiting is met name het gevolg van een scherpe inschrijving door de aannemer. Ook bleek gezien de huidige planontwikkeling van dit gebied een grootschalige aanpak van de dakbedekking niet noodzakelijk. Voorgesteld wordt om dit resultaat beschikbaar te houden in de reserve o verige toekomstige huisvesting .

Beslispunt 10: Instemmen met het beschikbaar houden van het gerealiseerde resultaat van € 93.000 bij de verbouwing Landtong 18 in de reserve "Overige toekomstige huisvesting" en dit niet laten vrijvallen ten gunste van het rekeningresultaat.

11. Reserve "Dekking kapitaallasten gronden"
In 2018 heeft de gemeente gronden aangekocht op het bedrijventerrein De Loeten voor de aanleg van het openbaar gebied, zijnde een toegangsweg. De hiermee samenhangende exploitatiebijdrage is verantwoord op taakveld 8.1 ruimtelijke ordening, hetgeen leidt tot een voordeel op de baten van € 759.000. Voor de dekking van de kapitaallasten voortvloeiend uit de aankoop, wordt dit bedrag in de reserve "dekking kapitaallasten gronden" gestort.

Beslispunt 11: Instemmen met het storten van € 759.000 in de reserve "dekking kapitaallasten gronden" ter dekking van de kapitaallasten die samenhangen met de aankoop van grond op het bedrijventerrein De Loeten en hiervoor de begroting 2019 te wijzigen.

12. Vennootschapsbelasting (Vpb)
In de jaarrekening 2018 is aan lasten € 52.000 verantwoord (2017: € 31.000). De afgelopen maanden zijn er ontwikkelingen gaande die waarschijnlijk tot een hogere Vpb voor deze jaren gaat leiden. Voorgesteld wordt om de begroting 2019 te wijzigen door incidenteel het budget voor Vpb met € 300.000 te verhogen.

Beslispunt 12: Instemmen met het incidenteel verhogen van het budget 2019 voor Vennootschapsbelasting (Vpb) met € 300.000 en hiervoor de begroting 2019 te wijzigen.

ga terug