jaarstukken 2018

6.3 Subsidies

Kolom Begroot
De cijfers in de begrote kolom zijn de cijfers van de primitieve begroting 2018.

Kolom Werkelijk
Er is een aantal subsidies opgenomen die administratief in de primitieve begroting zijn begroot als inkoop, extern advies, overige uitgaven enz. Daarnaast zijn er gedurende het jaar besluiten genomen om subsidies te verstrekken voor een specifiek onderdeel. Voor de volledigheid staan alle subsidies (uitgaven) verantwoord in deze tabel.

bedrag x € 1.000

Instelling

Gesubsidieerde activiteit

Doelstelling

Begroot

Werkelijk

Programma 1 Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Stichting Meldpunt Discriminatie regio Amsterdam

Klachtenbehandeling, voorlichting en advies.

Bestrijden en voorkomen discriminatie.

30

30

Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland

Het verzorgen van de eerste opvang en het geven van maatschappelijke begeleiding bij het inburgeringsproces.

Sociale integratie.

356

348

Stichting Brentano Amstelveen

Coördinatie boodschappenplusbus.

Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.

90

105

Stichting Brentano Amstelveen

Ondersteuningsaanbod t.b.v. woonservicezones

Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.

83

81

Stichting Vita Welzijn en Advies

Inzet WWZ-wijkteams in wijken.

Bevorderen ondersteuning en participatie kwetsbare burgers.

20

-10

*

Stichting Vita Welzijn en Advies

Maaltijdenfonds.

Ondersteuning gericht op het compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.

20

0

**

Stichting Sociaal Steunpunt Amstelveen

Ondersteuning vrijwilligers organisatie.

Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.

11

11

Stichting Alzheimer Nederland

Alzheimercafé.

Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen van met name ouderen en hun mantelzorgers ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.

2

2

Stichting Belklus

Vrijwilligers klussen bij ouderen.

Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen van met name ouderen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.

20

20

Stichting Kledingbank Amstelland

Kledingproject voor Amstelveense Minima, vluchtelingen en houders van de stadspas Amsterdam.

Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen van minima, vluchtelingen en houders van de (Geen suggesties).

13

13

Roads

Maatjesproject: koppeling van burgers met GGZ problematiek aan burgers die hen sociaal maatschappelijk ondersteunen.

Ondersteuning gericht op het compenseren van beperkingen van burgers met psychosociale problematiek ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten en sociaal isolement en overlast te voorkomen.

41

36

Voedselbank Amstelveen

ondersteuning minima d.m.v. voedselpakketten

ondersteunen minima.

15

17

Vrijwilligerscentrale

Werven, bemiddeling en training vrijwilligers /gespecialiseerde vrijwilligersketen: coördinatie (gespecialiseerde) vrijwilligersinzet ten behoeve van burgers.

Ondersteuning van vrijwillige inzet: beperkingen van mensen compenseren door oplossingen dicht bij de inwoner te ondersteunen, waarbij de inwoner zelf en de sociale omgeving een zo groot mogelijke rol speelt. Tevens ondersteuning en bevorderen participatie.

260

261

Mantelzorgsteunpunt (Osira-Amstelring)

Ondersteuning mantelzorgers.

Ondersteuning van mantelzorgers: beperkingen van mensen compenseren door oplossingen dicht bij de inwoner te ondersteunen, waarbij de inwoner zelf en de sociale omgeving een zo groot mogelijke rol speelt.

184

222

Stichting Vita Welzijn en Advies, Zonnehuisgroep Amstelland

Het opzetten en uitvoeren van vrij toegankelijke dagstructureringsactiviteiten.

Realiseren dagstructurering als algemene voorziening in wijken voor inwoners met lichte beperkingen.

153

113

inloopinitiatieven voor kankerpatiënten in Villa Randwijck en Alleman

Coördinatie en ontmoetingsactiviteiten.

Ondersteuning kankerpatiënten en hun naasten door ervaringsdeskundigen.

6

12

Diverse instellingen OGGZ

Aanpak depressie, aanpak alcohol en drugsgebruik, overbelaste mantelzorgers en introductie crisis kaart.

Ondersteuning aan inwoners met ernstige psychische en/of verslavingsproblemen, vaak gepaard gaand met multiproblematiek en zorgmijdend gedrag, teneinde de maatschappelijke deelname te vergroten en sociaal isolement en overlast te voorkomen, alsmede het bijdragen aan een integrale benadering en  voorkoming van zwaardere problematiek bij deze doelgroepen.

194

***

Carafit, De Schakel Vrijetijdsvereniging, Stichting De Regenboog, Stichting De Vrijbuiter, Stichting Paardrijden

Ondersteuning vrijetijdsbesteding verstandelijk gehandicapten.

Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.

30

30

Vrijwilligerscentrale Amstelland

Uitvoering maatschappelijke stages

Stimuleren vrijwilligerswerk / maatschappelijke participatie en algemene ontwikkelingen jeugd.

42

41

AanZ-Amstelveen

Cöordinatie van activiteiten, wijkwelzijnswerk en beheer van wijkcentra.

Bevorderen sociale samenhang, infrastructuur, verbeteren en behoud van de woon- en leefomgeving in de Amstelveense wijken.

1.224

1.231

Diverse bewonersinitiatief groepen

Cöordinatie van activiteiten.

Bevorderen sociale samenhang.

284

236

Stichting Dorpshuis Nes a/d Amstel

Diverse activiteiten gericht op maatschappelijke participatie bewoners Nes aan de Amstel.

Bevorderen sociale infrastructuur Nes aan de Amstel.

14

12

Amstelveense aanvrager obv subsidieregeling 'Fonds Doen'

Projectmatige activiteit voor en door jongeren, begeleid door een ondersteuningsorganisatie.

Stimuleren initiatieven van jongeren.

0

0

St. Brijder, GGD

Voorlichting op onder meer scholen.

Preventie alcohol- en drugsgebruik.

33

26

Stichting Kinderland/ Stichting Ons Vakantiekamp

Vakantiekamp voor Amstelveense kinderen.

Vrijetijdsaanbod voor de jeugd in de zomervakantie.

27

25

Diverse instellingen

O.a. kosten voor sociale restaurants en technologische innovatie.

Zorginstellingen een vergoeding te bieden voor de infrastructuur bij het leveren van extramurale zorg (zorginfrastructuur).

94

Diverse partijen

Toegankelijkheid verbeteren binnen de gemeente.

Wettelijke verplichting VN-verdrag handicap.

31

Diverse partijen

Innovatie zorg en welzijn

Projecten gefinancieerd vanuit het innovatiefonds Zorg en Welzijn.

68

Diverse partijen

Kleinere subsidies voor diverse activiteiten m.b.t. WMO

Ontmoeting en activering.

7

Vital 10

E-health pilot gezonde leefstijl.

Bevorderen van de gezonde leefstijl (preventie).

18

Stichting Brentano Amstelveen

Diverse activiteiten op gebied van valpreventie.

Voorkomen van valincidenten bij ouderen.

17

Amstelring wijkzorg

Onderzoeken of Tiny Bots behulpzaam zijn bij het vergroten van comfort, kwaliteit van leven en (het gevoel van) veiligheid van betrokkenen.

Ondersteuning bieden aan inwoners met dementie en hun mantelzorgers.

15

Tao of Care

Uitvoeren van een scan naar de ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers. (1e fase social trial sociale benadering dementie)

Ondersteuning bieden aan inwoners met dementie en hun mantelzorgers.

44

Diverse instellingen

Internationale Vrouwendag

Bevorderen vrouwenemancipatie.

5

Amstelveense scoutingverenigingen obv de subsidieregeling Scouting

Accommodatie en scoutingactiviteiten voor Amstelveense jeugdleden.

Vrijetijdsaanbod voor de jeugd.

155

111

6.2 Wijkteams

Stichting Humanitas

Getrainde vrijwilligers bieden steun en praktische hulp aan ouders van Amstelveense gezinnen met tenminste één kind jonger dan 6 jaar met het opvoedingsondersteuningsprogramma Homestart.

Preventieve jeugdzorg ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek.

67

64

Stichting Kind behartiger

Belangenbehartiger van kinderen in een echtscheidingssituatie

Kinderen met een vertrouwd en veilig gevoel verder laten gaan na de scheiding van hun ouders.

12

Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden

Schoolmaatschappelijk werk

Preventieve hulp en ondersteuning van leerlingen en hun ouders in het voortgezet onderwijs.

177

Verlofkundige Kring Amstelland en Meerlanden

Voorlichtingsavonden borstvoeding en life style & Centring pregnancy

Preventieve hulp en ondersteuning voor zwangere.

8

Buurtgezinnen

Vraaggezinnen worden door steungezinnen gehlopen in de buurt.

Ouders ontlaste en sterker maken, Opvoedingsklimaat verbeteren en Netwerk van het gezin uitbreiden.

21

Participe Amstelland

Ouderbetrokkenheid in de wijk Bankras/Kostverloren

Sociale samenhang in de wijk en op school vergroten, vroegsignalering en netwerk vergroten.

22

Sezo

Opvoedspreekuren.

Preventieve jeugdzorg ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek.

43

47

6.3 Inkomensregelingen

Save the Children Nederland

Speaking Minds brengt jongeren en beleidsmedewerkers van gemeenten bij elkaar. Samen buigen ze zich in een traject van meerdere weken over het gemeentelijk armoedebeleid.

door de doelgroep te betrekken krijgt de gemeente beter zicht op wat jongeren die opgroeien in een gezin met laag inkomen nodig hebben.

8

Humanitas

Betaalde coordinator voor de thuisadministratie.

Adequate begeleiding van de vrijwilligers.

39

Publieke schoolbesturen van het primair onderwijs

Met het beschikbaar stellen van dit budget kunnen scholen laagdrempelig inspelen op schrijnende (financiële) situaties van kinderen die kunnen leiden tot kansenongelijkheid. Het budget kan voor deze kinderen en/of hun ouders/verzorgers breed ingezet worden voor bijvoorbeeld: vergoeden activiteiten in of rond de school, aanschaf gymkleding, een tolk bij een oudergesprek.
De scholen krijgen het vertrouwen vanuit de gemeente een positieve bijdrage te leveren aan de participatie van deze kinderen en/of hun ouders, waardoor de kansen van deze kinderen in de maatschappij worden vergroot. Het gevoel van uitsluiting en onzekerheid bij het kind kan hierdoor verminderd worden.

Kinderen uit een gezin met een laag inkomen kunnen op sociaal en/of cultureel gebied meedoen in de maatschappij. Meer kinderen bereiken die opgroeien in een gezin met een laag besteedbaar inkomen.

50

6.7 Maatwerkdienstverlening 18+

Fysiotherapie Dekker

Het geven van cursussen i.v.m. valpreventie.

Bijdragen aan het voorkomen van valincidenten.

12

7.1 Volksgezondheid

Diverse instellingen

In het kader van Gezond in de Stad activiteiten organiseren om de gezondheidsvaardigheden in de lage SES-wijken te verbeteren.

Stimuleren van een gezonde leefstijl.

53

totaal programma 1 Sociaal Domein

3.223

3.978

* Er wordt geen subsidie verstrekt voor inzet WWZ-wijkteams in wijken. Dit wordt sinds het jaar 2018 ingekocht. Het bedrag in kolom werkelijk betreft subsidievaststelling 2017.

** Er wordt geen subsidie verstrekt voor het maaltijdenfonds. De daadwerkelijk gemaakte kosten worden in rekening gebracht bij de gemeente.

*** Centrumgemeente Amsterdam keert sinds 2017 de OGGZ-middelen aan elke Amstelland-gemeente afzonderlijk uit. In de primitieve begroting 2018 zijn deze middelen nog niet verwerkt. Vanaf het jaar 2019 zijn deze middelen (primitief) begroot op het onderdeel subsidie.

bedrag x € 1.000

Instelling

Gesubsidieerde activiteit

Doelstelling

Begroot

Werkelijk

Programma 2 Onderwijs en ontplooiing

4.1 Openbaar basisonderwijs

Stichting Amstelwijs

Exploitatiebijdrage aan de openbare basisschool in Nes aan de Amstel die onder de opheffingsnorm valt.

Basisonderwijs beschikbaar houden in Nes.

119

118

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Amstelwijs

Bovenschoolse voltijd taalklassen voor nieuwkomers

De Nederlandse taal leren aan nieuwkomers, gericht op instroom in het reguliere onderwijs.

112

119

Onderwijsgroep Amstelland

Bovenschoolse deeltijd taalklassen voor nieuwkomers

De Nederlandse taal leren aan nieuwkomers, gericht op instroom in het reguliere onderwijs.

68

178

*

Stichting Wereldbuur

Coördinatie Taalhuis, waaronder het werven en begeleiden van laaggeletterden en vrijwilligers

Laaggeletterdheid bestrijden en de sociale samenhang bevorderen door uitwisseling tussen burgers op het gebied van de Nederlandse taal.

0

47

Stichting Wereldbuur

Voorlees Expres.

Bevordeling van de taalontwikkeling van jonge kinderen.

0

18

*

Vrijwilligerscentrale

Ondersteunen vrijwilligers taalhuis

Laaggeletterdheid bestrijden en de sociale samenhang bevorderen door uitwisseling tussen burgers op het gebied van de Nederlandse taal.

41

33

OnderwijsAdvies

Preventieve logopedie op Amstelveense kinderopvanginstellingen en bij de GGD.

Vroegstijdige onderkenning van problemetiek in de spraak-taalontwikkeling van jonge kinderen ter voorkoming van onderwijsachterstanden.

85

80

Ons Tweede Thuis

Opstap en Opstapje: Gezinsprogramma's die de onderwijskansen van jonge kinderen met een (taal)achterstand vergroten.

Bestrijden onderwijsachterstanden.

98

60

Amstelveense onderwijsinstellingen obv subsidieregeling Kwaliteitsimpuls onderwijs

Kwaliteitsprojecten van Amstelveense basisscholen.

Projectmatige ondersteuning van basisscholen bij hun ambitie om het onderwijs voor hun leerlingen te verbeteren.

428

272

*

Amstelveense onderwijsinstellingen obv subsidieregeling 'Brede school'.

Projecten van brede scholen die ondersteunend zijn aan de start of doorontwikkeling van de brede school of gericht zijn op kwetsbare kinderen.

Ondersteuning van partners binnen brede school op basis van de nota Onderwijsbeleid.

71

0

*

Rotary Club Amstelveen

Leerlingendebat

Deelname debatwedstrijden en training.

0

6

Kindercentrum De Stoel, KinderRijk Dagopvang B.V., Stichting Opvang Anders, Wolkewietje, Hestia Amstelveen, Majest Amstelveen, stichting peuterspeelzaal Teddy

Peuterarrangementen en kindplaatsen vve

Bestrijden onderwijsachterstanden.

486

687

**

5.1 Sportbeleid en activering

Amstelveense sportverenigingen obv subsidieregeling Jeugdsportstimulering

Verlaagde contributie voor jeugdleden.

brede sportdeelname Amstelveense jeugd.

30

21

Sportservice Noord-Holland

Activiteiten ter ondersteuning van individuele gehandicapte sporters en sportverenigingen en ter promotie van aangepaste sport.

Het sportaanbod voor mensen met een beperking te stimuleren en te optimaliseren.

14

16

Stichting Amstelveens Sportbedrijf

Projectmatige activiteiten ten behoeve van breedtesport.

Sportstimulering.

532

575

***

Amstelveense aanvragers

Breedte- en topsportevenementen obv subsidie regelingen

Sportstimulering.

51

37

Amstelveense aanvragers

Projectmatige activiteiten ten behoeve van breedtesport.

Sportstimulering.

13

3

Stichting Amstelveens Sportbedrijf

Beheer en exploitatie van alle gemeentelijke binnen –en buitensportaccommodaties, sportstimulering en advisering aan gemeente over sportbeleid.

Goede en goedkope dienstverlening aan verenigingen, huurders en bezoekers van de sportaccommodaties die veilig, schoon en attractief zijn.

3.030

3.107

***

RKAVIC

Onderhoud velden.

Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de velden.

33

55

Hockeyvereniging HIC

Onderhoud velden.

Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de velden.

41

32

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

Stichting Muziek- en Dansschool Amstelveen

Muziek- en dansonderwijs vooral gericht op Amstelveense jongeren met groepsgerichte activiteiten.

Bevorderen cultuurdeelname en -educatie en versterken culturele klimaat.

915

924

Stichting Volksuniversiteit Amstelland

Onderwijs aan volwassenen.

Onderwijs aan volwassenen gericht op persoonlijke ontplooiing.

143

128

Stichting Amstelveen Oranje

Viering nationale feestdagen Koningsdag (en -nach), 4 en 5 mei.

Bevorderen historisch besef van huidige en toekomstige generaties.

47

41

Stichting Kunst en Cultuur Noord Holland

Organiseren van culturele projecten, evenementen en ontmoetingen, ontwikkelen van diensten en producten.

Vergroten cultuurparticipatie, verhogen professionaliteit producenten, opdrachtgevers en afnemers en samenwerking tussen publieke en private partijen verbeteren.

1

0

Stichting Amstelveense Kunstbelangen

Cursusactiviteiten op het gebied van beeldende kunst voor beginners en gevorderden.

Bevorderen actieve cultuurparticipatie.

14

10

Comité Herdenking Gevallenen in Nederlands Indië

Jaarlijkse herdenking 14 augustus.

Bevorderen historisch besef van huidige en toekomstige generaties.

1

1

Cultuurcentrum VU Griffioen

Activiteiten Griffioen.

Aantrekkelijke woonomgeving Uilenstede.

2

2

Stichting Sinterklaas Comité Amstelveen

Intocht St. Nicolaas.

Bevorderen saamhorigheid.

1

1

Stichting Amstelveenweb

Het onderhouden van een website over de gemeente Amstelveen met betrekking tot historie, nieuws en gebeurtenissen van de gemeente Amstelveen en van publieke organisaties.

Het geven van informatie en educatie aan potentiële bezoekers van de gemeente Amstelveen, aan inwoners van deze gemeente en daarbuiten, over de gemeente Amstelveen.

5

5

Stichting Beeldende Kunst/ Kunstuitleen Amstelveen

Uitlenen van kunstwerken, kunstverwerving, tentoonstellingen en educatie ten behoeve van particulieren, instellingen en bedrijven.

Een breed publiek in contact brengen met hedendaagse beeldende kunst. Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen.

19

20

Stichting Amstelveens Poppentheater

Kindervoorstellingen in het theater.

Stimuleren passieve cultuurparticipatie kinderen.

116

110

Stichting Schouwburg Amstelveen

Voorstellingen in de grote en de kleine theaterzaal.

Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart, versterken van het culturele klimaat in Amstelveen.

1.413

1.414

Stichting p60

Podium bieden voor pop, cultuur en media en verhuur van oefenruimtes met inzet van vrijwilligers.

Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. Uitvoering geven aan het jongerenbeleid.

643

644

Cultuurcentrum VU, Griffioen/ Filmhuis Uilenstede

Voorstellingen in de filmzaal.

Versterken leefklimaat Uilenstede.

4

4

Stichting Theater het Amsterdamse Bos

Voorstellingen in het openluchttheater.

Bevorderen cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat in Amstelveen.

4

4

Amstelveense verenigingen voor amateurkunst obv de subsidieregeling stimulering amateurkunst

Projecten op het gebied van amateurkunst en de activiteiten van de Christelijke Oratorium Vereniging Amstelveen, Pauluskoor, Operette- en Musicalvereniging, Muziekvereniging Bovenkerk, Amstelveens Symfonie Orkest, Toneelvereniging Bovenkerk, Toneelgroep D.

Stimuleren actieve cultuurdeelname.

59

38

Stichting Beeldende Kunst/ Kunstuitleen Amstelveen

Organiseren atelierroute.

Een breed publiek in contact brengen met hedendaagse beeldende kunst.

16

15

Stichting Cobra Kunstprijs Amstelveen

De prijs, geldbedrag en tentoonstelling met publicatie in het Cobra Museum, wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een beeldend kunstenaar die in Nederland woonachtig is, of met Nederland verbonden is.

Versterken van het culturele klimaat in Amstelveen en het stimuleren van talent.

15

14

Platform C

Aanbod lespakketten cultuuronderwijs.

Leerlingen basisonderwijs en voortgezet onderwijs kennis te laten maken met verschillende disciplines door middel van cultuureducatie.

52

Diverse aanvragers

Festivals en evenementen

Inwoners van Amstelveen op een laagdrempelige wijze kennis laten maken met de verschillende disciplines door het organiseren van festivals en evenementen.

33

Platform C

Onverwachte eenmalige kosten (gedeeltelijk) die verband houden met de realisatie van de fusie en de verbouwing van het pand.

Waarborging continuiteit.

51

Amstelveense aanvrager op basis van de subsidieregeling incidentele subsidies innovatieve projecten / activiteiten / festivals

Projectmatige (multidisciplinaire) activiteiten van Amstelveense instellingen en particulieren.

Bevorderen cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat in Amstelveen.

51

23

Amstelveense aanvragers op basis van de regeling Promotie Amstelveense kunstenaars.

Projectmatige activiteiten van Amstelveense instellingen en kunstenaars.

Promotie Amstelveense kunstenaars.

36

30

5.4 Musea

Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen

Openstelling museum en het organiseren van ten minste 1 tentoonstellingsprogramma.

Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen.

1.158

1.158

5.5 Cultureel erfgoed

Vereniging Historisch Amstelveen

Publicaties, website, lezingen, excursies, onderzoek en collectievorming over de geschiedenis van Amstelveen.

De lokale geschiedenis bestuderen, vastleggen en openstellen voor publiek en de belangstelling voor geschiedenis stimuleren.

18

17

Amstelveense aanvragers obv de Monumentenverordening

Instandhouding (onderhoud en restauratie) van het monument.

Monumentenzorg.

90

52

5.6 Media

Stichting Amstelland Bibliotheken

Uitvoeren van de kernfuncties van een basisbibliotheek met ruime openstelling en een interactieve website.

Laagdrempelige en deskundige toegang tot alle bronnen van kennis, cultuur en verbeelding in onze samenleving.

1.932

1.932

Dorpsraad Nes a/d Amstel, Aagje Deken

Aanschaf media.

Bibliotheekvoorziening in Nes aan de amstel.

1

1

Stichting RTV Amstelveen

Uitzendingen op radio en tv.

Uitvoering geven aan de zorgplicht voor de bekostiging van de lokale omroep volgens de mediawet.

74

145

****

totaal programma 2 Onderwijs en ontplooiing

12.030

12.331

* De begrote budgetten van de onderdelen Brede School, Kwaliteitsprojecten en Taalklassen zijn in de praktijk samengevoegd en hieruit worden de meerkosten van de Taalklassen en de voorleesexpres gedekt. Vanaf het jaar 2020 zal deze wijziging worden verwerkt in de subsidiebijlage.

** Op dit onderdeel is een deel van de budgetten m.b.t. onderwijsachterstandenbeleid die begroot zijn op het onderdeel overige uitgaven verstrekt in de vorm van subsidies.

*** Het verschil wordt verklaard door de uitbreiding buurtsportcoachregeling (sportstimulering) en het in gebruik nemen van de turnhal/beweegbox in 2018.

**** Medio 2017 heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven nader onderzoek te verrichten naar het medialandschap in Amstelveen. Ivm de liquiditeitspositie van RTV Amstelveen en de wens van de gemeenteraad RTV Amstelveen in stand te houden tot het mediadebat, is een aanvullende instandhoudingssubsidie verleend.

bedrag x € 1.000

Instelling

Gesubsidieerde activiteit

Doelstelling

Begroot

Werkelijk

Programma 3 Economie en duurzaamheid

3.1 Economische ontwikkeling

Diverse instellingen

Innovatiefonds Stadspromotie

Amstelveen zet actief in op behoud van haar goede concurrentiepositie als aantrekkelijke woon-, verblijf- en vestigingsplaats. De gemeente zorgt voor co-financiering van innovatieve initiatieven van ondernemers en bedrijven ter ondersteuning van "het in de etalage zetten van Amstelveen" en de versterking van lokaal ondernemerschap.

28

3.4 Economische promotie

Amity

Internationale school

Versterken van het vestigingsklimaat voor bedrijven en internationale werknemers; verlagen druk op de wachtlijsten van de internationale scholen en verlagen druk op het Nederlandstalig onderwijs.

3.000

Stichting Herdenking gevallenen in Nederlands-Indie

Herdenking gevallenen en slachtoffers in Nederlands-Indië

In stand houden herdenking gevallenen en slachtoffers in Nederlands-Indië middels extra subsidie. Sinds 2017 loopt de financiering vanuit defensie terug. Defensie levert nog wel een militaire kapel en wat praktische zaken als stoelen in natura.

1

totaal programma 3 Economie en duurzaamheid

0

3.029

bedrag x € 1.000

Instelling

Gesubsidieerde activiteit

Doelstelling

Begroot

Werkelijk

Programma 4 Openbare ruimte

5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Stichting Vrijwilligers Speelboerderij Elsenhove

Ondersteuning bij de organisatie van (kinder-)activiteiten en werkvrijdagen, waarop door vrijwilligers grotere klussen worden uitgevoerd.

Natuur- en milieueducatie en inzet vrijwilligers.

4

4

Schiphol Werkgroep Amstelveen Buitenveldert

Tegemoetkoming in de uitgaven van voorlichting en meningsvorming ontwikkeling Schiphol.

Bewonersgroep tegen overlast Schiphol.

3

Eigenaren van panden

Het aanleggen van een groen dak

Het stimuleren van het aanleggen van groene daken op bestaande gebouwen teneinde een bijdrage te leveren aan de realisatie van waterberging en ter stimulering van de biodiversiteit.

14

7.4 Milieubeheer

Aanvragers o.b.v. subsidieregeling Duurzaamheidsfonds gemeente Amstelveen

Haalbaarheidsonderzoek duurzaamheidsprojecten energie

Bijdrage aan een beter werk- en woonklimaat in Amstelveen door (nieuwe) lokale bedrijvigheid en initiatieven te faciliteren die substantieel bijdragen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

38

76

*

totaal programma 4 Openbare ruimte

42

97

bedrag x € 1.000

Instelling

Gesubsidieerde activiteit

Doelstelling

Begroot

Werkelijk

Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling

8.1 Ruimtelijke ontwikkeling

Vereniging Centrum Promotie Amstelveen

Bijdrage aan Wintervillage Amstelveen 2018. Organiseren van Kerstmarkt en Schaatsbaan op het Stadsplein van Amstelveen.

Het organiseren van evenementen die een positieve bijdrage leveren aan de levendigheid van het Stadshart en het Stadsplein in het bijzonder.

20

Comité Schakers van Formaat

Bijdrage aan evenement waar mensen op een laagdrempelige manier in aanraking kunnen komen met de schaaksport.

Het organiseren van evenementen die een positieve bijdrage leveren aan de levendigheid van het Stadshart en het Stadsplein in het bijzonder.

10

totaal programma 5Ruimtelijke ontwikkeling

0

30

bedrag x € 1.000

Instelling

Gesubsidieerde activiteit

Doelstelling

Begroot

Werkelijk

Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid

0.1 Bestuur

Amstelveense aanvrager obv subsidieregeling Internationale initiatieven

Internationale initiatieven.

Voorlichting en bewustwording met betrekking tot internationale samenwerking en het internationale karakter van Amstelveen.

16

4

1.2 Openbare orde en veiligheid

Stichting Slachtofferhulp Amsterdam-Amstelland

Kosteloze ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven en ernstige verkeersongelukken.

Ondersteuning gericht op zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer.

20

20

Stichting Beterburen

Kosteloze bemiddeling door vrijwilligers bij verstoorde relaties tussen buren.

Veilige stad zonder overlast waarbij inwoners invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid.

27

30

Amstelveense aanvrager obv de subsidieregelingen (kleine) veiligheidsprojecten voor particulieren, onder voorbehoud van vaststelling Actieplan integrale veiligheid 2014.

Veiligheidsprojecten in de wijken geïnitieerd door georganiseerde particulieren.

Uitvoering integraal veiligheidsbeleid 2011-2014 ten einde veiligheid en gevoel van veiligheid te verbeteren.

10

12

Amstelveense aanvrager obv de subsidieregelingen (kleine) veiligheidsprojecten voor bedrijven, onder voorbehoud van vaststelling Actieplan integrale veiligheid 2014.

Veiligheidsprojecten voor bedrijven.

Uitvoering integraal veiligheidsbeleid 2011-2014 ten einde veiligheid en gevoel van veiligheid te verbeteren.

10

15

Stichting Sinterklaas Amstelveen

Inzet parkeerregelaars en het plaatsen van afzettingen.

Organisatie intocht Sinterklaas.

27

st. Amstelveen Oranje

Inzet parkeerregelaars en het plaatsen van afzettingen.

Herdenking 4 en 5 mei.

5

totaal programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid

83

112

bedrag x € 1.000

Instelling

Gesubsidieerde activiteit

Doelstelling

Begroot

Werkelijk

Programma 7 Bedrijfsvoering

0.4 Ondersteuning organisatie

Groenraad Amstelveen

Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het groenbeleid.

Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016.

9

10

Advies Commissie Wonen

Vanuit vakkennis en ervaringsdeskundigheid adviseren over ruimtelijke ontwikkeling en bijdragen aan de gebruikerskwaliteit van woningen en woonomgeving uit het oogpunt van de toekomstige bewoner.

Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016.

6

5

Participatieraad Sociaal Domein

Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban advies geven aan het college over de ontwikkeling van het sociaal beleid en de sociale leefomgeving.

Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016.

34

13

Cliëntenraad Minima

Vanuit ervaringsdeskundigheid advies geven aan het college over uitvoeringsaangelegenheden die de minima betreffen.

Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016.

20

19

Stichting Amstelveen Oranje

Wetenschappelijk onderzoek historisch besef. Project nooit meer terugkomen.

Historisch besef.

13

totaal programma 7 Bedrijfsvoering

69

60

bedrag x € 1.000

Instelling

Gesubsidieerde activiteit

Doelstelling

Begroot

Werkelijk

totaal

15.447

19.638

ga terug