jaarstukken 2018

1.4 Financiële toelichting

Balans
Op hoofdcategorieën ziet de balans van de gemeente er als volgt uit (bedrag x € 1.000):

ACTIVA

31-dec-18

PASSIVA

31-dec-18

Immateriële activa

1.182

Algemene reserve

58.085

Materiele activa

206.837

Rekeningresultaat

-20.623

Financiële activa

22.080

Bestemmingsreserves

178.028

Voorraden incl. bouwgronden

-2.143

Voorzieningen

19.483

Uitzettingen < 1 jaar

83.112

Langlopende leningen

75.819

Liquide middelen

-116

Kortlopende schulden

5.846

Overlopende activa

29.264

Overlopende passiva

23.580

340.216

340.216

Materiële en financiële bezittingen

Eigen vermogen

63%

Schulden

37%

De bedragen aan de linkerzijde van de balans bestaan uit de bezittingen van de gemeente zoals gebouwen (materiële activa), voorraden bouwgrond en uitgeleend geld.

Op de rechterzijde staat hoe het bezit is gefinancierd. Voor 37% betreft dit geleend geld (2017: 39%). Dit is inclusief de post voorzieningen die niet door iedereen als schuld wordt geclassificeerd. Ten opzichte van 2017 betekent dit dat minder is gefinancierd met geleend geld.

Programma’s
De ontwikkeling van het begrotingssaldo is als volgt (positief saldo = onttrekking aan de algemene reserve):

Besluit (bedrag x € 1.000)

Begrotingsontwikkeling

Primitieve begroting 2018

16.204

Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid (2017 naar 2018)

12.468

Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen

362

Piet Hein Kredietverhoging

1.340

Verwerving Randwijcklaan 13

1.000

Bijdrage RWS Gem. infrastructuur overkappingen Oude Dorp en Stadshart

1.100

Krediet Hardware IT

2.800

Programmarekening 2017

601

Actualisering grondexploitaties ultimo 2017

-88

Verhogingskrediet nieuwbouw Hermann Wesselink College (HWC)

4.277

Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage

-7.934

Tweede tijdvakrapportage 2018

-4.744

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

3.015

Vaststelling tarieven OZB 2019 en Legesverordening 2019 waaronder bouwleges

-300

Budgetoverheveling en rechtmatigheid (2018 naar 2019)

-608

Begrotingsaldo ultimo 2018

29.492

Rekeningresultaat
De rekening sluit met een werkelijk saldo van minus € 20,6 miljoen (inclusief reservemutaties). Ten opzichte van de begroting na wijziging betekent dit een positieve afwijking van afgerond € 8,9 miljoen.

Een belangrijk deel van dit resultaat heeft van doen met fasering bij de scopewijziging project A9 (zie programma 4). De daaraan ten grondslag liggende Tweede Aanvullende Bestuurlijke Overeenkomst met Rijkswaterstaat kon nog niet worden ondertekend vanwege het feit dat er nog geen onherroepelijk goedgekeurd Tracébesluit is. Dit betreft een positieve afwijking van afgerond € 7,2 miljoen.

Het resultaat waarbij rekening wordt gehouden met de hieronder vermelde faseringen ad. € 3,8 miljoen bedraagt afgerond € 5,1 miljoen.

Een uitgebreide toelichting op de verschillen staat in het hoofdstuk “programmaverantwoording”. De grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn de volgende:

Programma/onderwerp (bedrag x € 1.000)

saldo

programma

Fasering *

Hulpmiddelen WMO

-545

1

project A9

7.156

4

7.156

grondexploitaties

-4.098

5

-4.098

Omgevingsvergunning

-635

5

Aankoop gronden De Loeten; dotatie aan reserve dekking kapitaallasten

759

5

759

Vrijval voorziening Vastgoed

987

5

stelposten algemene dekkkingsmiddelen

2.668

8

subtotaal

6.292

overige verschillen op de taakvelden

2.577

saldo begroting - rekening

8.869

* Lasten (+) of baten (-) die verschuiven naar komende jaren

3.817

Via resultaatbestemming wordt voorgesteld om enkele niet bestede bedragen beschikbaar te houden in 2019 voor het afronden van werkzaamheden/projecten. De toelichting staat vermeld op de programma's. Naast wat kleinere bedragen betreft dit het hiervoor vermelde bedrag voor de scopewijziging A9.

Voorstel budgetoverheveling 2018 naar 2019 (bedrag x € 1.000)

saldo

programma

Dementie

150

1

School of Understanding

93

2

project A9

7.156

4

beheer overige gebouwen (Alleman, vd Hooplaan, Annakerk, Wagenweg)

59

5

Totaal-generaal (resultaatbestemming)

7.458

Baten en lasten totaal per programma

De specificatie van de lasten en baten binnen de programma's is volgens de indeling naar taakvelden. Een nadere toelichting van wat BBV onder de taakvelden verstaat, wordt beschreven in de notitie "Hoofdlijnen vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)". De brochure van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is te downloaden via de website: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/06/01/hoofdlijnen-vernieuwing-besluit-begroting-en-verantwoording-bbv

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de lasten en baten per programma. Een negatief bedrag in de kolom “Saldo” betekent een positief begrotings- of rekeningsaldo (lasten<baten). De rechterkolom “Saldo 2018” betreft het verschil tussen het begrotings- en rekeningsaldo.

bedrag x € 1.000

Rekening

Begroting 2018

Rekening 2018

Saldo

Programma

2017

Primitief

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2018

01 Sociaal domein

41.600

43.970

69.559

25.266

44.293

69.250

25.291

43.959

-334

02 Onderwijs en ontplooiing

20.902

16.475

21.662

3.214

18.447

21.821

3.455

18.366

-81

03 Economie en duurzaamheid

977

1.549

5.501

5.083

418

4.951

5.078

-127

-545

04 Openbare ruimte

12.661

15.614

45.842

27.535

18.307

35.660

25.856

9.804

-8.503

05 Ruimtelijke ontwikkeling

-3.979

-4.199

21.245

31.314

-10.069

20.765

27.354

-6.589

3.480

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

11.804

13.446

15.988

3.108

12.881

15.363

3.151

12.212

-668

07 Overhead

30.192

26.613

54.446

23.344

31.102

52.824

24.183

28.641

-2.461

08 Algemene dekkingsmiddelen

-119.580

-118.786

3.773

122.890

-119.118

1.227

123.419

-122.192

-3.074

Totaal saldo van baten en lasten

-5.422

-5.318

238.015

241.755

-3.740

221.861

237.788

-15.927

-12.187

Reservemutatie

5.995

21.522

75.334

42.101

33.232

69.213

32.663

36.550

3.318

Resultaat

573

16.204

313.349

283.856

29.492

291.074

270.451

20.623

-8.869

Begrotingsrechtmatigheid

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De accountant gebruikt ten behoeve van de oordeelsvorming over de jaarrekening de volgende goedkeuringstoleranties:
a) ten aanzien van fouten in de jaarrekening 1% van de omvangsbasis en
b) ten aanzien van onzekerheden in de controle 3% van de omvangsbasis.

Bij de oordeelsvorming over de jaarrekening spelen de goedkeuringstoleranties een belangrijke rol. De goedkeuringstoleranties zijn kwantitatieve criteria. Als de goedkeuringstoleranties niet worden overschreden, wordt in beginsel een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven.
Als één der of beide goedkeuringstolerantie(s) worden overschreden zal geen goedkeurende accountantsverklaring, maar één van de drie andere hieronder aangegeven oordelen, worden verstrekt door de accountant.

soort verklaring

goedkeurend

met beperking

oordeelonthouding

afkeurend

Fouten in de jaarrekening (% van lasten)

≤ 1%

> 1% < 3%

≥ 3%

Onzekerheden in de controle (% van lasten)

≤ 3%

> 3% < 10%

≥ 10%

begrotingsoverschrijding per programma
Voor het beoordelen van geconstateerde fouten en onzekerheden in de jaarrekening voor het aspect rechtmatigheid wordt een percentage van de lasten + dotaties aan de reserves gehanteerd (zie regel resultaat bij de kolom "lasten rekening 2018", zoals staat vermeld in de vorige paragraaf "baten en lasten totaal per programma": € 291 miljoen):
# voor fouten geldt een goedkeuringstolerantie van 1%: afgerond € 2,9 miljoen;
# voor onzekerheden geldt een goedkeuringstolerantie van 3%: afgerond € 8,7 miljoen.

In het kader van de rechtmatigheidtoetsing dient de accountant in het verslag van bevindingen aan te geven welke begrotingsoverschrijdingen nog moeten worden geautoriseerd door de raad. Daartoe dienen deze overschrijdingen goed herkenbaar in de jaarstukken te worden opgenomen. Onderstaand overzicht geeft hierover uitsluitsel.

Op programma 2 is sprake van wat kleinere afwijkingen die optellen tot € 159.000.

Bedrag x € 1.000

Lasten

Lasten

Verschil

geraamd

werkelijk

01 Sociaal domein

69.559

69.250

-309

02 Onderwijs en ontplooiing

21.662

21.821

159

03 Economie en duurzaamheid

5.501

4.951

-549

04 Openbare ruimte

45.842

35.660

-10.182

05 Ruimtelijke ontwikkeling

21.245

20.765

-480

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

15.988

15.363

-625

07 Overhead

54.446

52.824

-1.622

08 Algemene dekkingsmiddelen

3.773

1.227

-2.546

Totaal-generaal

238.015

221.861

-16.154

rondrekening mutatie eigen vermogen
De mutatie eigen vermogen volgens de balans moet aansluiten op de mutaties eigen vermogen volgens de jaarstukken.

bedrag x € 1.000

Eigen vermogen per 31 december huidig jaar (excl. resultaat boekjaar)

€ 236.112

Eigen vermogen per 31 december vorig jaar (incl. resultaat boekjaar)

€ 199.562

Mutatie eigen vermogen volgens balans

€ 36.550

Lasten op taakveld 010 (stortingen in reserves)

€ 69.213

Baten op taakveld 010 (onttrekkingen aan reserves)

€ 32.663

Mutatie eigen vermogen volgens jaarstukken

€ 36.550

Verschil

€ -

ga terug