jaarstukken 2018

6.2 Uitvoeringsprogramma werken Buitenruimte

Inleiding

Op 18 juli 2018 is door de raad het Uitvoeringsprogramma werken Buitenruimte 2018-2021 vastgesteld. In de Tweede Tijdvakrapportage hebben hierop nog een aantal wijzigingen plaatsgevonden.
Voor 2018 is een bedrag van in totaal € 10,4 miljoen in de bijgestelde begroting opgenomen voor de duurzame instandhouding van de openbare ruimte. Dit bedrag is verdeeld over drie taakvelden:
- 2.1 Verkeer en vervoer (wegen, verkeer, vri en openbare verlichting) € 8,3 miljoen
- 5.7 Openbaar Groen (groen, water, spelen) € 0,5 miljoen
- 7.2 Riolering € 1,6 miljoen.

In onderstaande tabel staan de bijgestelde begrote uitgaven, de gerealiseerde uitgaven en de afwijkingen tussen beide vermeld. De kolom ‘uitvoering naar 2019 e.v.’ laat zien hoeveel er nog uitgevoerd moet worden, de kolom ‘resultaat’ laat gerealiseerde voor- en nadelen zien. Na het onderdeel Financiën wordt, waar nodig, een toelichting per onderdeel gegeven.

bedrag x € 1.000

Taakveld

Onderdeel

Begroot

Gerealiseerd

Verschil

Verschil betreft :

Fasering *

Resultaat

2.1

Wegen

5.875

4.681

1.194

624

570

Verkeer

1.087

694

393

317

76

VRI (verkeer)

829

704

125

125

-

Openbare verlichting

467

462

5

-

5

2.1 Totaal

8.258

6.541

1.717

1.066

651

5.7

Groen

242

173

69

10

59

Water

60

63

-3

-

-3

Spelen

170

166

4

4

-

5.7 Totaal

472

402

70

14

56

7.2

Riolering

1.638

1.328

310

407

-97

Totaal

10.368

8.271

2.097

1.487

610

* Uitvoering uitgesteld naar 2019 e.v.

Een aantal projecten is in 2018 uitgevoerd en afgerond. Voor een aantal projecten is een verplichting aangegaan, en is gestart met de voorbereiding tot uitvoering. Deze projecten lopen veelal over de jaargrens heen, wat betekent dat het voor deze projecten gereserveerde deel van het beschikbare budget wordt doorgezet naar 2019. Ook is van enkele projecten wel de voorbereiding gestart, maar zijn er nog geen kosten gemaakt. Enkele grote projecten zijn in 2018 gerealiseerd, waaronder reconstructies van de Bovenkerkerkade, de Amsterdamseweg-noord en de Ouderkerkerlaan-Lindenlaan en omgeving, het verbeteren van diverse fietsroutes en het herinrichten van de Keizer Karelweg bij Laan Walcheren. Op diverse locaties is het riool verbeterd (gerelined). Er zijn enkele verkeersregelinstallaties aangepast en vernieuwd, inclusief wijzigingen van de inrichting ter plaatse en is een deel van de openbare verlichting en van de bomen en plantvakken in Amstelveen vervangen. Daarnaast heeft het reguliere onderhoud aan wegen, groen, verlichting, straatmeubilair en verkeersvoorzieningen doorgang gevonden, waaronder een aantal herbestratingsprojecten en groot onderhoud aan asfaltwegen.

De huidige begrotingssystematiek is erop gericht om op projectniveau voldoende budget beschikbaar te hebben voor te verwachten uitgaven, inclusief de financiële ruimte  om fluctuaties in de planning, onzekerheden en optredende risico's te kunnen opvangen. Ook moet worden voorkomen dat door onvoldoende budget een project stil komt te liggen of door onvoldoende gemeentelijke dekking de subsidiegever geen bijdrage in de kosten verstrekt. Vanwege de onzekerheid over deze externe projectbijdragen, zoals van de vervoerregio, kunnen deze niet altijd al worden meegenomen in de projectbegrotingen . Daardoor is er op jaarbasis vrijwel altijd een  onderschrijding van de projectbegroting.  De huidige jaarcijfers laten feitelijk vooral zien hoe goed de omzet op de projecten is ingeschat. Soms leidt dit op jaarbasis tot grote afwijkingen per project, ondanks dat de toenmalige prognoses voor het gehele (meerjarige) project goed waren. Dit komt doordat veel projecten over de jaargrenzen heen lopen maar dat er op jaarbasis gerapporteerd wordt op afwijkingen van de begroting.

Het college is voornemens om de begrotingssystematiek te evalueren en te kijken of op dit onderdeel  een betere aansluiting tussen begroting en werkelijke uitgaven kan worden gerealiseerd. Halverwege 2019 krijgt de raad ter besluitvorming een bijgesteld Uitvoeringsprogramma werken Buitenruimte voorgelegd als bijlage van de Perspectiefnota. Hierbij zal ook een voorstel zitten voor de aanpassing van de systematiek.

2.1 Verkeer en vervoer

Onder dit taakveld vallen de deelprogramma's wegen, verkeer, verkeersregelinstallaties (VRI's), bruggen en openbare verlichting. Op het totale taakveld was € 8,26 miljoen begroot en is € 6,54 miljoen uitgegeven. Het verschil heeft betrekking op fasering (projecten lopen door naar 2019) en op een behaald positief resultaat en wordt hieronder toegelicht.

Fasering projecten € 1.066.000

  • € 550.000 diverse projecten . Er zijn diverse projecten nagenoeg gereed, deze kunnen echter nog niet worden afgesloten omdat er nog kleine werkzaamheden gedaan moeten worden, de oplevering nog moet plaatsvinden of er is discussie met aannemers over meerwerk of over de kwaliteit van het werk. Daarom schuift het restant van deze budgetten door naar 2019. Dit geldt bijvoorbeeld voor de projecten Fietspaden Van der Hooplaan, Poortwachter, Fietsrotonde Ouderkerkerlaan-Lindenlaan, herstraten Praam-Voorplecht en voor enkele projecten met verkeersregelinstallaties. Van een aantal projecten is reeds bekend dat deze een positief resultaat gaan behalen. Dit zal in de loop van 2019 exact duidelijk worden. Dit geldt onder andere voor de projecten Keizer Karelweg Groene Entree, Amsterdamseweg-noord en Ouderkerkerlaan-Lindenlaan. Van de projecten die nagenoeg gereed zijn schuift ongeveer € 550.000 door naar 2019.
  • € 160.000 minder uitgegeven aan het groot onderhoud asfalt op een budget van € 863.000; dit heeft grotendeels met fasering te maken; enkele onderhoudswerken zijn doorgeschoven naar 2019 om deze te combineren met andere werken; ook is een niet begrote bijdrage van € 47.000 ontvangen van de Vervoerregio
  • € 125.000 project vervangen steiger Groene Schake l schuift door naar begin 2019.
  • € 75.000 project fietsenstallingen bij R-nethaltes schuift door naar 2019; in overleg met de Vervoerregio is een bredere inventarisatie gedaan nu de nieuwe concessie is ingegaan; uitbreiding van de stallingen bij het busstation is al voorbereid en wordt in dit project meegenomen in 2019
  • € 73.000 lagere bijdrage aan het provinciale project Amstelbrug in 2018 dan begroot; het restant van de reservering voor bijdrage aan dit project schuift door naar 2019. De bijdragen aan dit project zijn voor verschillende doeleinden, door wijzigingen in de fasering van dit project is de bijdrage in 2018 voor een ander onderdeel geweest dan oorspronkelijk bedacht was. De andere bijdrage wordt juist in 2019 gedaan, in totaal gaat de bijdrage aan het project naar verwachting omlaag.

Behaalde resultaten op projecten € 651.000

  • Op diverse beheerbudgetten van wegen en verkeer is op een totale begroting van ongeveer 3 miljoen ongeveer € 400.000 minder uitgegeven dan begroot. Dit betreft een grote hoeveelheid kleine projecten op het gebied van wegen en verkeer, waarbij alle kleine resultaten samen leiden tot dit overschot. Het zijn onder andere budgetten voor dagelijks onderhoud bestrating en asfalt, markeringen, verkeersborden, bewegwijzering, voor het schoonhouden van de openbare ruimte, het uitvoeren van onderzoeken en inspecties, en het realiseren van kleine verkeersmaatregelen. Het overschot op wegen bedraagt bijna 3 ton, op verkeer ruim 1 ton.
  • € 168.000 meer inkomsten van nutsbedrijven voor het herstel van kabelsleuven en iets hogere uitgaven leiden tot een positief resultaat van € 137.000
  • De reconstructie Bovenkerkerkade is voordeliger uitgevoerd dan begroot. Er wordt een resultaat behaald van € 116.000 op een begroting van € 559.000. Op alle onderdelen van het project is een licht voordeel behaald: de aanneemsom, de leveranties en de voorbereiding. Er zijn bovendien weinig onvoorziene omstandigheden gebleken.

7.2 Riolering

Op het taakveld riolering was 1,6 miljoen begroot en is 1,3 miljoen uitgegeven.

Toelichting
Het vervangen van de drukriolering langs de Legmeerdijk zal naar verwachting voordeliger worden uitgevoerd dan vooraf ingeschat. Het project is nog niet gereed. In 2018 is € 380.000 minder uitgegeven dan begroot. In 2019 wordt het project afgerond en wordt een toelichting gegeven op het resultaat.
De rioleringswerkzaamheden bij de Amstelzijde en de Oranjebaan zijn geheel in 2018 afgerond, terwijl een deel van het budget in 2019 staat. Dit geeft een faseringsnadeel van € 140.000 in 2018, terwijl het budget 2019 ad € 300.000 niet meer nodig is. Per saldo is er op het project dus een positief resultaat. Een deel van de vooraf ingeschatte werkzaamheden blijkt niet nodig, en een deel kan pas beoordeeld worden na afronding van de vervanging van de Amstelbrug. Tegen die tijd wordt bekeken of nieuw budget noodzakelijk is.

Financiering

Het uitvoeringsprogramma kent verschillende financieringsbronnen. De begroting bevat structurele exploitatiebudgetten voor de onderdelen wegen, verkeer, verkeersregelinstallaties, openbare verlichting, groen, water en spelen. Voor rioolwerken worden deels kredieten gevoteerd en komen de kosten van kleinere projecten direct ten laste van de exploitatie. Subsidies/bijdragen van derden komen op de uitgaven in mindering en kunnen zo de netto-gemeentelijke kosten beperken. Financieel sluitstuk is een egalisatiereserve per onderdeel om schommelingen en faseringen in de loop van de jaren te egaliseren.

bedrag x € 1.000

Taakveld

Onderdeel

Via exploitatie

Via investeringen

Totaal

Begroot

Realisatie

Begroot

Realisatie

Begroot

Realisatie

2.1

Wegen

4.230

3.377

1.645

1.304

5.875

4.681

Verkeer

546

254

541

440

1.087

694

VRI (verkeer)

88

66

741

638

829

704

Openbare verlichting

467

462

-

-

467

462

2.1 Totaal

5.331

4.159

2.927

2.382

8.258

6.541

5.7

Groen

201

173

41

-

242

173

Water

60

63

-

-

60

63

Spelen

170

166

-

-

170

166

5.7 Totaal

431

402

41

-

472

402

7.2

Riolering

-

-

1.638

1.328

1.638

1.328

Totaal

5.762

4.561

4.606

3.710

10.368

8.271

ga terug