jaarstukken 2018

1.3 Inhoudelijke beschouwing

Financieel zeer sterke positie
Amstelveen heeft een zeer sterke financiële positie. Dit blijkt uit alle verplichte financiële kengetallen. Daar waar de gemeente gebruik maakt van schattingen wordt een conservatieve lijn gevolgd, maar niet te behoudend. De gemeente kan hierdoor tegenvallers opvangen, goed haar taken uitvoeren en hoeft haar inwoners en ondernemers niet overmatig te belasten.

JAARREKENING 2018
AMSTELVEEN

VERKLARING ZONDER BEPERKING

SOLIDE POSITIE

 • Accountant constateert dat Amstelveen zeer sterke financiële positie heeft;
 • schattingen conservatief zijn, maar niet té behoudend;
 • Amstelveen zeer goed in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen

AMSTELVEEN KAN DOOR SOLIDE POSITIE

 • tegenvallers opvangen;
 • goed haar taken uitvoeren;
 • inwoners en ondernemers niet overmatig belasten.

SOLVABILITEIT
(HOGER % = MEER SOLIDE)

JAAR

AMSTELVEEN

NEDERLAND

2016

60%

35%

2017

61%

33%

2018

63%

niet bekend

RESULTAAT 2018

resultaat minus € 20,6 miljoen

RESERVE ‘SPAREN VOORAF’ VOOR HANDHAVEN VAN:

 • hoogwaardige voorzieningen;
 • gezonde financiële positie;
 • lokale lage lastendruk

SALDO VERREKENT MET
ALGEMENE RESERVE

 • algemene reserve is bedoeld voor incidentele tegenvallers;
 • het begrotingssaldo is € 29,5 miljoen negatief. Belangrijkste reden van dit tekort betreft onderwijshuisvesting (HWC).

WOONLASTEN MEERPERSOONS-HUISHOUDENS

JAAR

AMSTELVEEN

NEDERLAND

2016

€ 704

€ 723

2017

€ 694

€ 723

2018

€ 703

€ 726

Bestuurlijke actiepunten
Van de 25 voorgenomen besluiten (college en/of raad) is 44% gerealiseerd en 24% anders gerealiseerd. In het laatste geval bleek een besluit soms niet nodig, of het actiepunt op een andere manier of plek gerealiseerd. Van de 132 actiepunten is 83% daadwerkelijk uitgevoerd en 13% anders uitgevoerd. Conclusie is dat het grootste deel van de plannen is gerealiseerd en/of uitgevoerd in 2018.  

Accountantscontrole: goedkeurende verklaring
Over 2018 wordt een goedkeurende verklaring van de accountant verstrekt.

Rekeningresultaat.
Het jaarresultaat 2018 bedraagt € 5,1 miljoen positief ten opzichte van de begroting.

Een uitgebreide toelichting op de verschillen staat in het hoofdstuk “programmaverantwoording”. De grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn de volgende:

Programma/onderwerp (bedrag x € 1.000)

saldo

programma

Fasering *

Hulpmiddelen WMO

-545

1

project A9

7.156

4

7.156

grondexploitaties

-4.098

5

-4.098

Omgevingsvergunning

-635

5

Aankoop gronden De Loeten; dotatie aan reserve dekking kapitaallasten

759

5

759

Vrijval voorziening Vastgoed

987

5

stelposten algemene dekkkingsmiddelen

2.668

8

subtotaal

6.292

overige verschillen op de taakvelden

2.577

saldo begroting - rekening

8.869

* Lasten (+) of baten (-) die verschuiven naar komende jaren

3.817

Op enkele onderdelen zijn lasten/baten gefaseerd waardoor vanaf 2019 nog rekening gehouden moet worden met € 3,8 miljoen onttrekking aan de algemene reserve. Dit betekent dat sprake is van een positief jaarresultaat van € 5,1 miljoen.

Begrotingssaldo.
Bij de behandeling van de begroting 2018 is besloten € 16 miljoen ten laste van de algemene reserve in te zetten voor onderwijshuisvesting (HWC). In december 2017 heeft de raad ingestemd om € 12,5 miljoen niet in 2017, maar in 2018 te besteden aan diverse projecten. Dit verklaart grotendeels de verwachte onttrekking aan de algemene reserve ad. € 29,5 miljoen.

Doordat de rekening positief afwijkt wordt voorgesteld € 20,6 miljoen te onttrekken.

Enkele gebeurtenissen in 2018

Bouwen voor middeninkomens
Vanuit het coalitieakkoord is een stevige focus gekomen op bouwen in het middeldure segment. De transformatie-ontwikkelingen van kantoren naar woningen op de Bieschbosch (Elsrijk) en langs de Startbaan (Keizer Karelpark) die in 2018 in de ruimtelijke procedures gebracht zijn, moeten er de komende jaren aan bijdragen dat er circa 299 woningen bijkomen in het middeldure segment in Amstelveen. Naast deze transformatie-projecten lopen er sinds vorig jaar bouwplannen voor nog eens circa 222 middeldure woningen. Ook het bouwen in het sociale segment heeft de aandacht. In samenspraak met een kernteam van gebiedseigenaren is een concept-gebiedsvisie ontwikkeld voor een toekomstbestendig woon-werkgebied Kronenburg-Uilenstede, met plek voor circa 2.500 kamers voor studenten en jongeren. In het NextBuilding op de Legmeer zijn in 2018 147 starterswoningen opgeleverd, waarvan 75 procent in de sociale huur tot € 711. Vanaf juni 2018 moeten alle projecten gasloos worden opgeleverd.

Jeugd
Er is een aantal maatregelen in gang gezet om de tekorten in de jeugdhulp terug te dringen. Om te voorkomen dat kinderen te laat te dure hulp krijgen, investeren we in preventie en vroegsignalering. Zo zijn bijvoorbeeld vanaf 2018 de jeugdhulpverleners actief op scholen om sneller in te spelen op problemen van kinderen. Verder zetten we de ontwikkeling door om de jeugdhulp beter om het onderwijs te laten aansluiten.

Doorstroming en veiligheid in het verkeer
De gemeente heeft in 2018 hard gewerkt aan verbeteringen in het verkeer. Veiligheid en betere doorstroming zijn daarbij altijd de uitgangspunten. Bijzonder aandachtspunt vormt de verbetering van de verkeersveiligheid rond de scholen. Zo is in 2018 de verkeersoversteek op de Amsterdamseweg bij Openbare Basisschool Piet Hein aangepast. Ook bij andere scholen zijn aanpassingen in onderzoek. Een andere zichtbare verandering was het punt Keizer Karelweg-Groen van Prinstererlaan. Dit werd een normale rotonde. En in de zomer werd een nieuwe rotonde aangelegd op de kruising Keizer Karelweg-Amsterdamseweg. Het autoverkeer stroomt zo beter door en fietsers en voetgangers kunnen nu met voorrang oversteken.

Openbaar vervoer in Amstelveen
De fijnmazigheid van het openbaar vervoer in Amstelveen blijft een aandachtspunt. Naast dekking en afstanden tot de haltes in de wijken, zijn er bovendien zorgen over de verbindingen met gezondheidscentra. Daarom trok de gemeente in 2018 samen met de bewoners op voor verbeteringen in het OV. Naast het weer terugbrengen van enkele vervallen haltes, zoals bij Weldam en de Graaf Florislaan doet spitsbus 242 onder meer de halte Grote Beer aan. Dit is een eerste stap op weg naar een verdere verbetering in dit deel van Middenhoven. Ook kon in december de nieuwe buslijn 551 bekend worden gemaakt. Bewoners van Westwijk kunnen tijdens de ombouw van de Amstelveenlijn gebruikmaken van deze bus tussen de lijn 51-eindhalte Amstelveen Westwijk, het Westwijkplein en ziekenhuis Amstelland. Deze lijn 551, doet onder andere ook de gezondheidscentra Duizendblad en Marne aan. Verdere verbetering van de fijnmazigheid van het OV in Amstelveen blijft ook in 2019 een speerpunt.

Amstelveen op de bres voor huurders
Amstelveen maakte zich in 2018 hard voor de huurders van Eigen Haard. Klachten over achterstallig onderhoud, de uitvoering van renovaties en gebrekkige communicatie leidden ertoe dat de gemeente de prestatieafspraken met de corporatie niet ondertekende. Inmiddels is een onderzoek gestart in gezamenlijke opdracht van de gemeente, Eigen Haard en de Bewonersraad Amstelveen. Doel is om de communicatie tussen Eigen Haard en huurders te verbeteren en om achterstallig onderhoud en benodigde renovaties te versnellen om de kwaliteit van woningen weer op het vereiste niveau te krijgen.

Onderwijs
In 2018 heeft de raad krediet vastgesteld om een nieuw pand voor het Hermann Wesselink College te ontwikkelen. Om schoolbesturen te ontlasten is voor internationals een informatiepunt ingericht om hen te helpen een passende schoolkeuze te maken voor hun kinderen. Om een impuls te geven aan passend onderwijs zijn mogelijkheden ontwikkeld voor verschillende doelgroepen zoals hoogbegaafde kinderen, peuters en kinderen met een taalachterstand.

Randwijcklaan 13
Amstelveen werd officieel eigenaar van Randwijcklaan 13. De omwonenden en voormalige eigenaar hebben zich actief ingezet voor het behoud van het voormalige sjoel-gebouw. De onafhankelijke Erfgoedcommissie bracht een positief advies uit over de aanwijzing tot gemeentelijk monument. Zij oordeelden dat het gebouw aan de Randwijcklaan 13 een heel bijzonder gebouw is, dat zowel om architectuurhistorische als cultuurhistorische redenen van grote waarde is voor Amstelveen. De gemeenteraad heeft vervolgens € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor de aankoop. De komende tijd wordt samen met onder andere de sjoelgroep en Vereniging  Historisch Amstelveen gekeken naar een maatschappelijke en educatieve invulling voor het gebouw passend bij de historie, locatie en mogelijkheden.

Ruimte voor economische groei  
Regio Amstelland-Meerlanden, waar Amstelveen toe behoort, is een van de sterkste economische regio’s van het land. Een van de meest actuele onderwerpen op dit moment is het ruimtelijk accommoderen van economische groei. Het kwalitatieve aanbod van werklocaties, zowel voor bedrijventerreinen als kantoorlocaties, sluit soms onvoldoende aan bij de vraag. Vanwege dit gegeven en vanwege de vlucht die de ontwikkelingen op bedrijventerrein De Loeten hebben genomen, hebben wij in 2018 onderzoek gedaan naar de toekomstige ontwikkeling van bedrijventerreinen in Amstelveen. Daarmee hebben we het belang kunnen onderbouwen van de ontwikkeling van Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ). Vanuit de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Platform Bedrijven en Kantoren (PlaBeKa) is eind 2018 toestemming gekomen voor deze belangrijke ontwikkeling. Met de komst van BTAZ blijft er ruimte voor de groei en ontwikkeling van regionaal gemengde MKB-bedrijven en is het mogelijk om bedrijventerrein Legmeer om te vormen tot woon-werkgebied.

Start aanpak dementie en mantelzorgondersteuning
Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft Amstelveen aangewezen als proefgemeente voor betere Dementiezorg. Amstelveen neemt deel aan dit grote vierjarige onderzoek. We willen de komende jaren de kwaliteit van leven voor zowel dementerenden als mantelzorgers aanzienlijk verbeteren, met name in de omgeving van hun eigen vertrouwde huis. De zorg moeten we veel eerder bij de betrokken gezinnen thuis regelen, zodat ze ook sneller terecht met hun vragen. We gaan experimenteren met een gids die vroegtijdig bij inwoners thuiskomt en vragen kan beantwoorden. Er gaat meer geld naar dementie en mantelzorg. Hiermee nemen we vast een voorschot op de versterking van mantelzorgondersteuning die vanaf 2019 in de planning staat.

Veiligheid
We zijn eind 2018 gestart met het ontwikkelen van nieuw integraal veiligheidsbeleid voor de komende vier jaar. Hier zijn inwoners en bedrijven nauw bij betrokken. Inwoners zijn door middel van loting uitgenodigd voor een stadsgesprek Veiligheid; ondernemers konden meepraten via een digitale dialoog. Het nieuwe veiligheidsbeleid wordt in het voorjaar van 2019 aan de raad voorgelegd. Een belangrijke prioriteit blijft het terugdringen van het aantal inbraken in Amstelveen, aangezien wij op dit vlak als gemeente minder goed op scoren dan omliggende gemeenten. Om dit te verbeteren start Amstelveen met een eigen inbrakenteam dat gaat samenwerken met de politie. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen tot de toepassing van toezicht via ANPR-camera’s in de wijk Westwijk. We hebben afgelopen jaar te maken gehad met de krakersgroep We Are Here. Nadat zij na uitspraak van de rechtbank het pand moesten verlaten stelden we nadere regels over kraken op. Om nieuwe situaties zo veel als mogelijk te voorkomen. Tenslotte stelden we beleidsregels op via de APV op grond van de Wet aanpak woonoverlast, die de burgemeester de bevoegdheden geeft om woonoverlast aan te pakken.

Vernieuwde horecazaken in Stadshart
In het Stadshart werd ruim 450 m2 aan extra eet-en drinkgelegenheid geopend. De arcade werd dichtgezet en heeft plaats gemaakt voor nieuwe hoge kwaliteit serres en nieuwe terrassen dankzij unieke terrassenbakken. Verder hebben de gemeente en Unibail-Rodamco overeenstemming bereikt over een overdekt vers- en horecaplein en de winkels bij de verlengde Rembrandtweg. De combinatie van horeca, winkels met verse producten en een overdekt gedeelte bij Nieuw Loopveld worden een volgende stap van de verdere vernieuwing van het Stadshart.

Werk en inkomen
We gaan extra aandacht besteden aan werk voor bewoners met een arbeidsbeperking. Hiervoor hebben we onder meer het succesvolle Onbeperkt aan de slag evenement georganiseerd. Op 15 november 2018 deed het landelijke estafette-event ‘Onbeperkt aan het Werk’ de regio Amstelland-Meerlanden aan. In het Cobramuseum waren 43 gemotiveerde werkgevers en 287 werkzoekenden die een match maakten. Ook is AM Match gestart met een actieplan om via samenwerking met onderwijs en dagbesteding bewoners toe te leiden naar ‘beschut werk’.

ga terug