jaarstukken 2018

Bijlagen

Bijlagen

Elke gemeente is verplicht in de programmarekening een bijlage op te nemen met wettelijk voorgeschreven verantwoordingsinformatie waarmee het Rijk de specifieke uitkeringen beoordeelt (SiSa).

Gemeenten zijn tevens verplicht om in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren.

De andere bijlagen zijn niet verplicht maar geven onder andere inzicht in de subsidieverstrekking en het "Uitvoeringsprogramma werken buitenruimte".