jaarstukken 2018

Algemeen beeld

Algemeen beeld

In het inleidend hoofdstuk vindt u een overzicht van het College van Burgemeester en Wethouders en de portefeuilles waar zij verantwoordelijk voor zijn.

Daarnaast wordt ingegaan op enkele inhoudelijke gebeurtenissen in het verslagjaar. Tevens wordt op hoofdlijnen het financiële resultaat toegelicht.

Als sprake is van beslispunten die voortvloeien uit de rekening wordt in dit hoofdstuk daar nader op ingegaan.