jaarstukken 2018

2 Programmaverantwoording

Jeugd

Collegeprogramma 2014-2018
Nr.OmschrijvingSoortStatusToelichting
1. Effectief uitvoeren van de door het Rijk aan de gemeente overgedragen taken op het gebied van jeugdhulp, zorg en ondersteuning en begeleiding naar werk.
1.1Versterking vroegsignalering, o.a. door inzet van gemeentelijk jeugdhulpverleners op scholen.Uitvoering
1.2Invoering gebiedsgericht werken door team jeugd.Uitvoering
1.3Uitvoering geven aan de nieuwe werkwijze jeugdhulp, waar integraliteit van hulp en het behalen van resultaten door aanbieders centraal staan.Uitvoering
1.4Actief betrekken en ondersteunen van huisartsen bij de nieuwe werkwijze.Uitvoering
1.5Monitoren van resultaten van ingezette jeugdhulp, m.n. van hoog specialistische jeugdhulp.UitvoeringDe resultaten worden gemonitord door de aanbieders van specialistische jeugdhulp (hun verantwoordelijkheid). Met de regiogemeenten wordt in 2019 aan een werkwijze gewerkt om deze resultaten ook AVG proof beschikbaar te krijgen. De jeugdhulpverleners van de gemeente zijn daarnaast in gesprek met aanbieders over de voortgang en resultaten van individuele trajecten. In 2019 wordt nog meer ingezet op lokale monitoring van de trajecten (kwalitatief en kwantitatief).
1.6Herijking schoolmaatschappelijk werk Voortgezet onderwijs.College
1.7Uitvoering geven aan het Meerjarenplan MULTI signaal, de regionale verwijsindex risicojongeren.Uitvoering
2. Terugdringen van overheadkosten bij de uitvoering van de overgedragen taken zodat minimaal 80% van het budget naar uitvoering gaat en tegengaan van overlap tussen voorzieningen.
2.1Invoeren van de nieuwe regionale inkoopstrategie, o.a. op het gebied van bedrijfsvoering en ICT.Uitvoering
2.2Vereenvoudiging en standaardisatie van administratieve processen, zowel bij gemeente als aanbieders.UitvoeringDe administratieve processen bij de toegang en dossiervorming, het toewijzen van hulp, de declaratieverwerking en de nieuwe werkwijze zijn vereenvoudigd en gestandaardiseerd (w.o. door het perspectiefplan, extra ondersteuning van de toegang, vereenvoudiging in het aanbod door de SPIC’s). De maatregelen rond de financiële tekorten zorgen wel voor meer administratieve lasten bij gemeente en aanbieders. Daarnaast vergt het verder ontwikkelen van de nieuwe werkwijze samen met aanbieders aandacht in 2019.
3. Strakke gemeentelijke regie op de toegang tot zorg en ondersteuning.
3.1Regievoering en beoordeling resultaten van jeugdhulptrajecten.UitvoeringDe inzet van de gemeente in de toegang is geïntensiveerd. Zowel voor de eigen beschikkingen als die van externe verwijzers. Met externe verwijzers worden doorlopend verbeterpunten besproken en verbeteringen ingezet. Mede vanwege de financiële tekorten wordt de regie op de toegang verder geïntensiveerd.
3.2Intensivering samenwerking tussen gemeentelijke jeugdhulpverleners, huisartsen en onderwijs, gericht op een snelle en effectieve toegang voor inwoners.
4. Ondersteuning bieden op basis van de behoefte van de hulpvrager en maatwerk bij hulpverlening aan gezinnen.
4.1Invoering van de nieuwe werkwijze, behorend bij de regionale inkoopstrategie. Deze strategie is bij uitstek gericht op het bieden van maatwerk en het behalen van resultaten, waaronder het werken met een integrale probleemanalyse (perspectiefplan).Uitvoering
4.2Invoering van opvoedondersteuning, specifiek gericht op ouders van kinderen in kinderopvanggroepen met een aanbod VVE en Peuterarrangementen, bestaande uit informatie en training voor ouders.UitvoeringNa overleg met de kinderopvangorganisaties bleek er in 2018 geen mogelijkheid te zijn voor dit aanbod. De toegenomen werkdruk vanwege de groeiende internationalisering van de doelgroep heeft ertoe geleid dat er geen nieuwe activiteiten konden worden ontwikkeld in deze groepen kinderopvang.
Actuele bestuurlijke actiepunten
Nr.OmschrijvingSoortStatusToelichting
1Uitvoering geven aan uitvoeringsagenda preventief jeugdbeleid, waaronder jeugdhulpverlening op scholen, inzet gezinscoaches en samenwerking met onderwijs en VVE/kinderopvang.Uitvoering
2Invoeren van nieuwe werkwijze n.a.v. de regionale inkoopstrategie 2018.Uitvoering
3Opstellen beleidsplan jeugdhulp 2019-2022.RaadOp 4 september is de raad geinformeerd over het voornemen een integraal Sociaal Domein plan op te stellen waarin beleid op de thema's Wmo, jeugd en participatie worden meegenomen.
ga terug