jaarstukken 2018

6.5 Verplichte beleidsindicatoren inclusief toelichting

Overhead

Overhead

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

Aantal inwoners per 1 januari

87.178

88.609

89.321

89.904

Formatie; FTE per 1.000 inwoners

10,01

10,98

Bezetting; FTE per 1.000 inwoners

9,15

10,37

Apparaatskosten; kosten per inwoner

309

332

Externe inhuur: kosten inhuur externen als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen.

17

21

% Overhead van totale lasten

14,2

12,9

Indicator:

Aantal inwoners per 1 januari

Toelichting:

Bron:

Eigen gegevens afdeling V&R

Indicator:

Formatie; FTE per 1.000 inwoners

Toelichting:

Uitgangspunt is het vastgestelde/toegestane formatieplan per 1 januari. 1 FTE is het equivalent van een 36-urige werkweek.

Bron:

Eigen gegevens afdeling HRM

Indicator:

Bezetting; FTE per 1.000 inwoners

Toelichting:

Voor de begroting is het uitgangspunt de werkelijke bezetting per 1 januari van het vorige jaar. Voor het jaarverslag wordt het gemiddelde van de werkelijke bezetting op 1 januari en 31 december berekend.

Bron:

Eigen gegevens afdeling HRM

Indicator:

Apparaatskosten; kosten per inwoner

Toelichting:

Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

Bron:

Eigen begroting/rekening: totale lasten minus totale baten taakveld 0.4 (incl. reservemutaties)

Indicator:

Externe inhuur: kosten inhuur externen als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen.

Toelichting:

Het betreft o.a. inzet van uitzendkrachten, ZZP'ers of detachering. Dit kan inhuur zijn voor tijdelijke vervanging of specialistische kennis. Kenmerk is dat de inhuurkracht een plaats krijgt in de hiërarchie van de organisatie.

Bron:

Eigen begroting/rekening: loonsom taakveld 0.4 / inhuur externen paragraaf bedrijfvoering

Indicator:

% Overhead van totale lasten

Toelichting:

Dit betreft de op taakveld 0.4 begrote/verantwoorde overheadkosten (excl. reservemutaties). Deze kosten moeten worden gedeeld door het totaal saldo van de lasten exclusief toevoegingen aan reserves.

Bron:

Eigen begroting/rekening