jaarstukken 2018

4 Baten en lasten

Structurele en eenmalige middelen

Structurele en eenmalige middelen

In BBV artikelen 19-c en 28-c is bepaald dat in de toelichting op het overzicht van baten en lasten bij de begroting en bij de jaarrekening een overzicht van incidentele baten en lasten wordt gevoegd. In de toelichting bij het BBV staat dat voor een nadere invulling van het begrip incidenteel kan worden gedacht aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen.

Voor dit laatste is de specificatie gehanteerd van eenmalige middelen in de begroting 2018. Zoals wordt aangegeven in de toelichting zijn het vooral de uitschieters die er echt toe doen. Bijvoorbeeld een eenmalige extra legesopbrengst vanwege een groot en bijzonder project, boekwinst bij de verkoop van tafelzilver of een winst dan wel verlies in het grondbedrijf. Voor een goed beeld van 2018 is daarom rekening gehouden met drie belangrijke incidentele posten: grondexploitaties, nieuwbouw HWC en scopewijziging A9.

In beginsel wordt iedere aanwending van de reserves beschouwd als een incidentele bate. Er zijn echter reserves waarvan jaarlijks een bepaald bedrag ten gunste van de exploitatie komt. Dit betreft voor de gemeente Amstelveen de dekking van de (kapitaal)lasten van investeringen. In deze gevallen gaat het over een tijdvak van meer dan drie jaar. De looptijd is gelijk aan de afschrijvingstermijn van de investeringen. In dit geval kan bij inzet van deze reserves worden gesproken van structurele dekkingsmiddelen. In het navolgende overzicht betreft de structurele reservemutatie uitsluitend reserves ter dekking van de kapitaallasten.

Daarnaast wordt vanuit de exploitatie jaarlijks een vast bedrag gedoteerd aan bijvoorbeeld de reserves "groot onderhoud wegen", "openbare verlichting", "verkeersmaatregelen", "verkeersregelinstallaties" en "buitenruimte groen, water en spelrecreatie" op programma 4 (afgerond € 6 miljoen). Tevens wordt op algemene dekkingsmiddelen jaarlijks € 4 miljoen gestort in de reserve "sparen vooraf". Deze € 10 miljoen worden in het overzicht als incidenteel verantwoord vanuit de gedachte dat het niet formeel voor een tijdvak van drie jaar vastligt.

bedrag x € 1.000

begroting na wijziging

rekening 2018

Nr.

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1

Sociaal domein

a) incidentele baten/lasten:

# GIDS-gelden

64

64

64

0

64

# mensen maken Amstelveen

65

65

65

0

65

# burgerparticipatie

75

75

75

0

75

# passend onderwijs en jeugdhulpverlening

25

25

25

0

25

# vrouwenemancipatie

5

5

5

0

5

b) structurele lasten/baten

69.325

25.266

44.059

69.016

25.291

43.725

c) totaal lasten/baten

69.559

25.266

44.293

69.250

25.291

43.959

d) incidentele reservemut.

362

111

251

362

104

257

e) structurele reservemut.

0

0

f) totaal resultaat

69.921

25.377

44.544

69.611

25.396

44.216

bedrag x € 1.000

begroting na wijziging

rekening 2018

Nr.

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2

Onderwijs en ontplooiing

a) incidentele baten/lasten:

# ond.huisv. tijd. leegstand aanhouden

120

120

120

0

120

# vervanging Emergohal

0

0

0

0

0

# ondersteuning leerplicht

37

37

37

0

37

# voorschoolse voorziening

60

60

60

0

60

# kunst via welzijn

25

25

25

0

25

# nieuwbouw HWC

16.277

16.277

16.277

0

16.277

b) structurele lasten/baten

5.143

3.214

1.928

5.302

3.455

1.847

c) totaal lasten/baten

21.662

3.214

18.447

21.821

3.455

18.366

d) incidentele reservemut.

24.439

8.000

16.439

24.439

2.749

21.690

e) structurele reservemut.

# Dekking kapitaallasten onderwijsgebouwen

5.797

1.885

3.911

1.276

1.885

-609

# Dekking kapitaallasten sportaccommodaties

1.959

1.382

577

1.168

1.382

-214

f) totaal resultaat

53.856

14.481

39.375

48.704

9.471

39.233

bedrag x € 1.000

begroting na wijziging

rekening 2018

Nr.

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

3

Economie en duurzaamheid

a) incidentele baten/lasten:

# citymarketing kadernota 17+18

125

125

125

0

125

# glasvezel/verglazing

75

75

75

0

75

# smart city

250

250

250

0

250

# Schiphol

35

35

35

0

35

b) structurele lasten/baten

5.016

5.083

-67

4.466

5.078

-612

c) totaal lasten/baten

5.501

5.083

418

4.951

5.078

-127

d) incidentele reservemut.

0

0

0

0

3

-3

e) structurele reservemut.

0

0

f) totaal resultaat

5.501

5.083

418

4.951

5.082

-130

bedrag x € 1.000

begroting na wijziging

rekening 2018

Nr.

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

4

Openbare ruimte

a) incidentele baten/lasten:

# duurzaamheid

-113

-113

-113

0

-113

# knooppunt Ouderkerkerlaan

173

173

173

0

173

# scopewijziging project A9

9.237

2.081

7.156

9.237

2.081

7.156

b) structurele lasten/baten

36.545

25.454

11.091

26.363

23.775

2.588

c) totaal lasten/baten

45.842

27.535

18.307

35.660

25.856

9.804

d) incidentele reservemut.

20.585

15.293

5.293

20.038

12.580

7.458

e) structurele reservemut.

# Dekking kap.ln UP Groen, water, recreatie

0

0

0

0

0

0

# Dekking kap.ln UP Verkeer en vervoer

3.925

14

3.911

2.546

14

2.532

# Dekking kapitaallasten Zorgvlied

180

0

180

154

0

154

f) totaal resultaat

70.533

42.842

27.690

58.397

38.450

19.947

bedrag x € 1.000

begroting na wijziging

rekening 2018

Nr.

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

5

Ruimtelijke ontwikkeling

a) incidentele baten/lasten:

# grote projecten kadernota 17+18

675

675

675

0

675

# woonagenda

50

50

50

0

50

# woonwensen (verdiepingsonderzoek)

30

30

30

0

30

# omgevingswet

600

600

600

0

600

# "groene leges"

300

300

300

0

300

# Noorderlegmeerpolder

50

50

50

0

50

# winstafdrachten grondexploitaties

6.908

-6.908

0

2.899

-2.899

b) structurele lasten/baten

19.540

24.406

-4.866

19.060

24.455

-5.395

c) totaal lasten/baten

21.245

31.314

-10.069

20.765

27.354

-6.589

d) incidentele reservemut.

1.501

4.478

-2.977

1.491

3.012

-1.522

e) structurele reservemut.

# Dekking kapitaallasten gebouwen

3.755

690

3.064

2.396

694

1.702

# Dekking kapitaallasten gronden

0

0

0

0

0

0

f) totaal resultaat

26.500

36.482

-9.982

24.652

31.060

-6.409

bedrag x € 1.000

begroting na wijziging

rekening 2018

Nr.

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

6

Bestuur, bevolking en veiligheid

a) incidentele baten/lasten:

# woonfraude

150

150

150

0

150

# bestuurlijke adhesie maatsch. act.

20

20

20

0

20

# handhaving woonfraude

380

380

380

0

380

# buurtpreventie

25

25

25

0

25

# gemeenteraadsverkiezingen

98

98

98

0

98

# radicalisering

18

18

18

0

18

b) structurele lasten/baten

15.297

3.108

12.190

14.672

3.151

11.521

c) totaal lasten/baten

15.988

3.108

12.881

15.363

3.151

12.212

d) incidentele reservemut.

0

199

-199

6

78

-72

e) structurele reservemut.

0

0

f) totaal resultaat

15.988

3.307

12.682

15.369

3.229

12.140

bedrag x € 1.000

begroting na wijziging

rekening 2018

Nr.

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

7

Bedrijfsvoering

a) incidentele baten/lasten:

# digitaal werken

1.316

1.316

1.316

0

1.316

# historisch besef Amstelveen

46

46

46

0

46

b) structurele lasten/baten

53.084

23.344

29.740

51.462

24.183

27.279

c) totaal lasten/baten

54.446

23.344

31.102

52.824

24.183

28.641

d) incidentele reservemut.

6.003

9.642

-3.639

9.714

9.753

-39

e) structurele reservemut.

# Dekking kapitaallasten bedrijfsmiddelen

30

329

-300

0

329

-329

# Dekking kapitaallasten Informatiebeheer

2.800

0

2.800

1.624

0

1.624

# Dekking kapitaallasten Services algemeen

0

79

-79

0

79

-79

f) totaal resultaat

63.279

33.394

29.884

64.163

34.345

29.818

bedrag x € 1.000

begroting na wijziging

rekening 2018

Nr.

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Algemene dekkingsmiddelen

a) incidentele baten/lasten:

# Gidsgelden

64

-64

0

64

-64

# vrijval inkomste A9 tbv plankosten

300

-300

0

300

-300

# rentevoordeel vervroegde bijdrage A9

875

-875

0

875

-875

# incidenteel voordeel meicirculaire 17

1.000

-1.000

0

1.000

-1.000

b) structurele lasten/baten

3.773

120.651

-116.879

1.227

121.180

-119.953

c) totaal lasten/baten

3.773

122.890

-119.118

1.227

123.419

-122.192

d) incidentele reservemut.

4.000

0

4.000

4.000

0

4.000

e) structurele reservemut.

f) totaal resultaat

7.773

122.890

-115.118

5.227

123.419

-118.192

bedrag x € 1.000

begroting na wijziging

rekening 2018

Nr.

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

TOTAAL

a) incidentele lasten/baten

30.293

11.228

19.065

30.293

7.219

23.074

b) structurele lasten/baten

207.722

230.527

-22.805

191.568

230.569

-39.001

c) totaal lasten/baten

238.015

241.755

-3.740

221.861

237.788

-15.927

d) incidentele reservemut.

56.889

37.721

19.168

60.049

28.279

31.770

e) structurele reservemut.

18.444

4.380

14.065

9.164

4.384

4.781

f) totaal resultaat

313.349

283.856

29.492

291.074

270.451

20.623