jaarstukken 2018

2 Programmaverantwoording

Wegen, verkeersmaatregelen, openbare verlichting, riolering en water

Actuele bestuurlijke actiepunten
Nr.OmschrijvingSoortStatusToelichting
1Wegwerkzaamheden o.b.v. Nota wegen 2017 en Uitvoeringsprogramma infra-werken 2017-2020.UitvoeringEr zijn diverse infra projecten gerealiseerd zoals groot onderhoud aan Beneluxbaan, Bovenkerkerweg en onderhoud aan diverse asfaltwerken en woonstraten.
2Uitvoering geven aan lopende afspraken met waterschappen over waterlopen en Amstelveense PoelUitvoeringUitgevoerd; er is regulier overleg met de Waterschappen.
3Beleidsplan Openbare Verlichting 2015-2019.UitvoeringUitgevoerd conform plan.
4Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2020 (GRP).UitvoeringUitgevoerd volgens plan.
5Tussentijdse evaluatie GRP.UitvoeringDe tussentijdse evaluatie is uitgevoerd. Hier komen enkele verbeterpunten uit naar voren. Naar aanleiding hiervan is een actieplan opgesteld dat in het 1e kwartaal 2019 ter vaststelling aan het college wordt aangeboden en ter informatie aan de raad.
6Realisatie projecten uit het UitvoeringsprogrammaUitvoeringEr zijn diverse werken gerealiseerd, zoals diverse infra- en verkeersprojecten, renovaties van groen/bomen, overs, speelplaatsen, relinen riolering en vervangen van openbare verlichting.
7Actualiseren Uitvoeringsprogramma verkeer.RaadHet uitvoeringsprogramma verkeer is geactualiseerd.
8Realiseren van diverse projecten uit het Uitvoeringsprogramma verkeer.UitvoeringIn 2018 zijn diverse projecten uit het Uitvoeringsprogramma verkeer gerealiseerd zoals herinrichting Amsterdamseweg-noord, verbeteren fietsroutes, vervangen/aanpassen verkeersinstallaties en snelheidsremmers.
ga terug