jaarstukken 2018

2 Programmaverantwoording

Voorzieningenmutatie met toelichting

Voorzieningenmutatie met toelichting

bedrag x € 1.000

bijgestelde begroting

jaarrekening

verschil

taakveld + omschrijving

a. toevoeging

b. onttrekking

c=a-b verschil

stand 1jan

d. toevoeging

e. onttrekking

stand 31dec

f=d-e verschil

g=c-f

6.3 Dubieuze debiteuren sociale dienst

0

0

0

1.447

0

2

1.445

-2

2

1 Sociaal domein

0

0

0

1.447

0

2

1.445

-2

2

ga terug