jaarstukken 2018

2 Programmaverantwoording

Reservemutatie met toelichting

Reservemutatie met toelichting

bedrag x € 1.000

bijgestelde begroting

jaarrekening

verschil

taakveld + omschrijving

a. toevoeging

b. onttrekking

c=a-b verschil

stand 1jan

d. toevoeging

e. onttrekking

stand 31dec

f=d-e verschil

g=c-f

6.1 Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen

362

111

251

0

362

104

257

257

-6

1 Sociaal domein

362

111

251

0

362

104

257

257

-6

ga terug