jaarstukken 2018

2 Programmaverantwoording

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Het voordelig saldo van € 754.000 wordt voor € 742.000 verklaard door de navolgende onderwerpen.

Vrijval voorziening "onderhoud Vastgoed" (voordeel € 987.000)
Zie toelichting overzicht "voorzieningen".

Beheer gebouwen (voordeel € 59.000)
Bij beheer gebouwen resteert een bedrag van totaal € 59.000 voor niet afgeronde projecten bij:

  • renovatie wijkcentrum Alleman;
  • sloopkosten van der Hooplaan 109;
  • verhuurbaar maken Catharina van Clevepark 10;
  • achterstallig onderhoud Annakerk;
  • beheersmaatregelen Wagenweg.

De beslispunten bij deze rekening bevat een voorstel om deze budgetten over te hevelen, zodat deze projecten in 2019 kunnen worden afgerond.

Gronden buiten exploitatie: Bedrijventerrein De loeten (nadeel € 459.000)
Voor de Loeten is thans nog geen totale grondexploitatie beschikbaar. Deze komt in 2019 gereed. Momenteel bestaat deze ontwikkeling uit verschillende deelprojecten. Alle deelprojecten binnen De Loeten worden financieel ondergebracht in deze grondexploitatie, waarin ook de aanleg van openbaar gebied, zijnde een toegangsweg wordt opgenomen. De aanleg van deze toegangsweg wordt gedekt uit de inkomsten van exploitatiebijdragen en de verkoopopbrengsten van gronden voor de ontwikkeling van bedrijvigheid. Hiertoe worden de saldi (positief en negatief) van deze deelprojecten op de balans gezet.

In 2018 heeft de gemeente 2 percelen gronden verkocht. Omdat de verkoopopbrengsten naar de balans zijn gebracht, is in 2018 een faseringsnadeel op de baten ontstaan van € 459.000.

Hiertegenover staat een niet genomen nadelig resultaat van € 292.000 op product 8.1 Ruimtelijke ordening.

Beheer gronden (voordeel € 80.000)
Door vernieuwing van slagboominstallaties en tijdelijk lagere onderhoudskosten is sprake van € 37.000 lagere lasten. Daarnaast is er een voordeel van € 43.000 vanwege hogere grondopbrengsten en doorbelastingen, beide incidenteel van aard.

Startkoop Amstelveen (voordeel € 75.000)
In het raadsvoorstel beleidsnotitie koopstarters (4 februari 2009) is besloten dat indien bij aankoop van tranches of bij de verkoop van de woning gelden naar de gemeente toevloeien deze, in afwachting van nadere besluitvorming over startersvoorzieningen, worden gestort in de bestemmingsreserve “Startkoop Amstelveen”.

In november 2018 zijn vier Tranches en bijbehorend bloot eigendom verkocht. Aangezien deze verkopen niet zijn te prognosticeren, heeft dit geleid tot een niet begrote incidentele opbrengst in 2018 van € 75.000.

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Bouwgrondexploitaties (afwijkingen op lasten en/of baten van projecten, neutraal met balans)
Over- en onderbestedingen op geraamde jaarbudgetten voor inkomsten en uitgaven van projecten worden over het algemeen veroorzaakt door afwijkingen ten opzichte van de verwachte fasering per jaar. Deze afwijkingen hebben geen invloed op (de toereikendheid van) het projectbudget. Omdat hierdoor het resultaat op het jaarbudget wijzigt, muteert ook het bedrag dat op de balans wordt opgenomen.

Voor de projecten is er in 2018 € 145.000 lagere lasten gerealiseerd en € 10.000 hogere baten. De lagere lasten zijn voornamelijk te verklaren door de ontwikkelingen bij winkelcentrum Groenhof. In 2018 is gestart met de renovatie van winkelcentrum Groenhof. De uitvoering is iets vertraagd vanwege vertraging van de verbouwwerkzaamheden van het winkelcentrum. Daarom kan pas later worden gestart met de aanpassingen in de openbare ruimte. De niet bestede kosten van € 91.000 schuiven daarom door naar 2019. Het project wordt in 2019 afgerond.

8.1 Ruimtelijke Ordening

Het saldo van € 379.000 wordt voor € 412.000 verklaard door de navolgende onderwerpen.

Projectorganisatie grote projecten (voordeel € 107.000)
De uitgaven van het budget voor de projectorganisatie grote projecten is € 107.000 lager dan geraamd. Het verrichten van de ruimtelijke studies in het Stadshart (Rembrandtweg en Cultuurstrip), alsmede de inrichting van de overkapping Meander lopen iets achter qua tijd en wordt in 2019 uitgevoerd.

De afwikkeling vindt plaats met de reserve "grote projecten". Deze onttrekking is ook € 107.000 lager.

Bedrijventerrein De loeten (€ 292.000 voordeel)
Op taakveld 0.3 is ingegaan op de verkoop van 2 gronden. De afwikkeling met de balans leidde daar tot een niet begroot nadeel van € 459.000 voor het jaar 2018.

In 2018 was een nadelig te nemen resultaat geraamd van € 292.000 op dit taakveld. Omdat de verschillende deel projectsaldi met de balans worden afgewikkeld (fasering) is dit tekort in 2018 niet opgetreden.

Projecten facilitair grondbeleid
Voorziening facilitaire projecten (nadeel € 268.000)
De kosten voor het definitief inrichten van de openbare ruimte bij Groenelaan 3-5 zijn hoger dan eerder geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door aangescherpte eisen ten aanzien van de bruggen, de prijsstijgingen in de bouw en door overige onvoorziene werkzaamheden in de openbare ruimte. Deze kosten kunnen niet worden verhaald op de ontwikkelaar.

De Loeten (voordeel € 759.000 en nadeel € 478.000)
Voor deelprojecten binnen De Loeten zijn anterieure overeenkomsten gesloten tussen de gemeente en private partijen. Hierbij zijn conform de grondexploitatiewet afspraken gemaakt over kostenverhaal. Dit houdt in dat deze partijen naar rato bijdragen aan de totale kosten in het totale plan de Loeten. Dit betreft de betaalde exploitatiebijdrage, waarmee de gemeente de gronden voor openbare ruimte / infrastructuur in eigendom overneemt en inricht.

In 2018 heeft de gemeente 3 percelen grond aangekocht op het bedrijventerrein De Loeten, voor de aanleg van het openbaar gebied, zijnde een toegangsweg. De hiermee samenhangende exploitatiebijdrage heeft een voordeel op de baten als gevolg van € 759.000. Voorgesteld wordt dit bedrag vanuit het voordelig saldo van de jaarrekening te storten in de reserve dekking kapitaallasten gronden, voor de dekking van de kapitaallasten die samenhangen met de aangekochte gronden.

In 2018 heeft de gemeente gronden aangekocht op het bedrijventerrein De Loeten, voor de aanleg van het openbaar gebied, zijnde een toegangsweg. (Een deel van de kosten van) de aanleg van de toegangsweg zelf was begroot in 2018. Deze aanlegkosten worden voor het grootste deel gedekt uit exploitatiebijdragen. Voor het resterende deel is een bedrag aanwezig in de voorziening facilitaire projecten. Hiervoor heeft de voorbereiding in 2018 plaatsgevonden. De daadwerkelijke uitvoering vindt plaats in 2019. Dit betekent een nadeel op de baten van € 478.000.

Omdat de uitgaven voor de aanleg van de toegangsweg plaatsvinden in 2019, is de storting van € 478.000 in de reserve dekking kapitaallasten niet noodzakelijk.

Faseringsverschillen binnen projecten (budgettair neutraal)
Westwijk Zuidwest (€ 128.000 lagere lasten en baten)
Voor de werkzaamheden in de openbare ruimte is een post voor onvoorziene kosten opgenomen. Omdat de meeste werkzaamheden in de openbare ruimte in 2019 worden uitgevoerd, is deze niet aangesproken en verschuift deze naar 2019.

Scheg (€ 216.000 hogere baten en lasten)
De kosten van de inzet van de organisatie van 2017 zijn volledig geboekt in 2018.

8.2 Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)
Omdat het resultaat van de bouwgrondexploitaties elk jaar op de balans wordt opgenomen, is het saldo van baten en lasten in evenwicht. De belangrijkste uitzondering op dit evenwicht van baten en lasten zijn winstnemingen (en het corrigeren van teveel genomen winsten). Daarnaast kunnen geringe verschillen optreden in het geval van bijvoorbeeld gesneefde projecten. Voor 2019 vormt dit een voordeel van € 89.000.

Mutaties voor bouwgrondexploitaties met invloed op het resultaat (nadeel € 4.098.000, dit betreft volledig fasering naar 2019 en verder)
Zonnestein
Voor project Zonnestein is bij de perspectiefnota 2018 een winstneming geraamd van € 1 miljoen. De grondexploitatie is vastgesteld in december 2018. De verkopen en daarmee ook de winstneming vindt plaats in 2019. Er loopt nog een beroep tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State.

Middenwaard
Ook voor project Middenwaard is bij de perspectiefnota 2018 een winstneming geraamd van € 1 miljoen, op basis van de verwachting van een herijking van deze grondexploitatie. In 2018 is een hogere opbrengst gerealiseerd dan was geraamd. De hogere opbrengst is de uitkomst van de voor het in verkoop gaan verrichte taxatie. Hierdoor heeft een winstneming van circa € 465.000 plaats kunnen vinden. De bijstelling van de verkoopprijzen vindt plaats bij de herijking van de grondexploitatie in 2019, waarna ook de te verwachten winstnemingen vanaf 2019 kunnen worden bijgesteld.

Appellaan-Notenlaan
De bouw van project Appellaan-Notenlaan kost meer tijd dan geraamd, hierdoor kan pas later worden gestart met het woonrijpmaken en verschuiven de kosten hiervoor naar 2019. Hierdoor verschuift ook de winstneming van € 463.000 naar 2019.

Kostverlorenweg 19
De uitgifte van de kavel aan de Kostverlorenweg 19 vindt plaats samen met de verkoop van de resterende kavel in project Middenwaard. Hiermee schuift de geraamde opbrengst en daarmee de winstneming van € 790.000 naar 2019/2020.

Hortensialaan
Voor het project Hortensialaan is € 2.521.000 aan tussentijdse winst genomen in plaats van de geraamde € 2.740.000. De verwachting is dat het project in 2019 wordt afgerond, waarna het resterende positieve resultaat kan worden genomen.

Westwijk zuidoost
Voor Westwijk zuidoost, waar in 2018 een tussentijdse winstneming was geraamd van € 1.092.000, wordt het resterende positieve resultaat genomen bij afsluiting in 2019.

Bouwgrondexploitaties (afwijkingen op lasten en/of baten van projecten, neutraal met balans)
Over- en onderbestedingen op geraamde jaarbudgetten voor inkomsten en uitgaven van projecten worden over het algemeen veroorzaakt door afwijkingen ten opzichte van de verwachte fasering per jaar. Deze afwijkingen hebben geen invloed op (de toereikendheid van) het projectbudget.

Omdat hierdoor het resultaat op het jaarbudget wijzigt, wijzigt ook het bedrag dat op de balans wordt opgenomen. De afwijking op de baten en lasten die betrekking hebben op de boeking naar de balans, bedraagt respectievelijk € 2.657.000 hogere lasten en € 2.183.000 lagere baten. De bedragen zijn de tegenhangers van de afwijking op de gerealiseerde baten en lasten op de projecten.

De verschillen zijn voornamelijk te verklaren door ontwikkelingen binnen de hierna vermelde vijf grondexploitaties. Bij de overige projecten zijn geen begrotingsafwijkingen groter dan € 100.000.

Appellaan/Notenlaan (€ 201.000 lagere lasten en € 463.000 lagere baten, neutraal met balans)
De bouw van project Appellaan-Notenlaan kost meer tijd dan geraamd, hierdoor kan pas later worden gestart met het woonrijpmaken en verschuiven de kosten hiervoor naar 2019. Hierdoor verschuift ook de winstneming naar 2019.

Hortensialaan 1 (€ 640.000 lagere baten, neutraal met balans)
Voor het project Hortensialaan is € 2.521.000 aan tussentijdse winst genomen in plaats van de geraamde € 2.740.000. De verwachting is dat het project in 2019 wordt afgerond, waarna het resterende positieve resultaat kan worden genomen.

Middenwaard (€ 390.000 lagere lasten en € 785.000 lagere baten, neutraal met balans)
Voor project Middenwaard is een hogere opbrengst gerealiseerd dan was geraamd in de 'oude' grondexploitatie. De hogere opbrengst is de uitkomst van de voor het in verkoop gaan verrichte taxatie. Hierdoor heeft een winstneming van circa € 465.000 plaats kunnen vinden. De bijstelling van de verkoopprijzen vindt plaats bij de herijking van de grondexploitatie in 2019.

Westwijk zuidoost (€ 1.041.000 lagere lasten en € 828.000 hogere baten, neutraal met de balans)
Voor het project Westwijk zuidoost zijn de lagere dan begrote lasten in 2018 voornamelijk ontstaan door het trager verlopen van de ontwikkeling bij diverse kopers. De daarmee samenhangende werkzaamheden in de buitenruimte worden nu uitgevoerd in 2019. De inkomsten uit verkoop zijn in 2018 niet gerealiseerd omdat het sluiten van een overeenkomst met de ontwikkelaar langer tijd nodig had. Deze overeenkomst is in 2019 gesloten.

Voor het project Westwijk zuidoost is in 2018 geen winst genomen. Reden hiervoor zijn de achterblijvende realisatie van inkomsten en uitgaven en de opmerking over eventuele toekomstige risico's, zoals beschreven in de nadere toelichting op de winstneming conform de Poc methode van de commissie BBV. In deze notitie wordt beschreven dat bij winstneming rekening gehouden dient te worden met eventuele toekomstige risico's.

Kostverlorenweg 19 (€ 161.000 lagere baten, neutraal met de balans)
De uitgifte van de kavel aan de Kostverlorenweg 19 vindt plaats samen met de verkoop van de resterende kavel in project Middenwaard. Hiermee schuift de geraamde opbrengst en daarmee de winstneming naar 2019/2020.

8.3 Wonen en bouwen
Omgevingsvergunningen (nadeel € 635.000)
De legesinkomsten worden begroot op basis van verwachte vergunningaanvragen voor ruimtelijke projecten die bij de gemeente bekend zijn. Daarbij zit altijd een zeker risico: de gemeente is afhankelijk van het tempo van de aanvrager. Bovendien moet de gemeente op basis van een inschatting van het programma een raming maken van de leges, terwijl een exact bouwplan nog niet bekend is.

In 2018 is er € 299.000 minder binnengekomen aan leges dan geraamd. De afwijking bestaat uit een optelsom van een aantal projecten waarbij de bouwkosten ten behoeve van de prognose en daaraan verbonden leges iets hoger zijn ingeschat dan uiteindelijk is opgelegd bij aanvraag.

De verhoging van de voorziening dubieuze debiteuren omgevingsvergunningen wordt niet begroot en ultimo jaar wordt de hoogte van de voorziening berekend. Voor 2018 was een storting van € 92.000 nodig.

Voor bouwprojecten met een bouwsom groter dan € 500.000 is toezicht nodig na het jaar waarin de omgevingsvergunning is verleend. De reservering van deze kosten leidt tot een nadelig saldo van € 244.000. Dit betreft een nieuwe systematiek om de kosten van toezicht beter toe te delen naar het jaar waarop deze betrekking hebben. De reservering bevat (enkele) projecten die vanuit 2017 doorlopen naar 2019.

ga terug