jaarstukken 2018

2 Programmaverantwoording

Reservemutatie met toelichting

Reservemutatie met toelichting

bedrag x € 1.000

bijgestelde begroting

jaarrekening

verschil

taakveld + omschrijving

a. toevoeging

b. onttrekking

c=a-b verschil

stand 1jan

d. toevoeging

e. onttrekking

stand 31dec

f=d-e verschil

g=c-f

0.3 Bewonersinitiatiefgroep wijkcentrum Randwijk

0

674

-674

674

0

674

0

-674

0

0.3 Cultuurinvesteringen cultuurstrip

0

741

-741

741

0

239

502

-239

-502

0.3 Dekking kapitaallasten gebouwen

3.755

690

3.064

13.696

2.396

694

15.398

1.702

1.362

0.3 Dekking kapitaallasten gronden

0

0

0

1.006

0

0

1.006

0

0

0.3 Schuilkelder Wolfert van Borsselenweg

150

150

0

0

150

0

150

150

-150

0.3 Westwijkplein

0

45

-45

47

0

47

0

-47

2

0.3 Wijkcentra, Noorddamcentrum

640

1.370

-730

730

640

674

696

-34

-696

2.5 Amstelveense bijdrage M51

0

0

0

246

0

0

246

0

0

8.1 Geo meetapparatuur

10

9

1

39

0

0

39

0

1

8.1 Stadshart

341

70

271

0

341

131

210

210

61

8.2 Grote projecten

8.665

7.316

1.349

341

8.665

6.596

2.409

2.069

-719

8.2 Toekomstige gemeentelijke investeringen A9

5.947

0

5.947

0

5.400

0

5.400

5.400

548

8.3 Startkoop Amstelveen en Startersleningen

130

59

71

952

130

59

1.023

71

0

5 Ruimtelijke ontwikkeling

19.637

11.123

8.514

18.471

17.722

9.114

27.079

8.608

-94

Bewonersinitiatiefgroep wijkcentrum Randwijk
De beslispunten bij deze rekening bevat een voorstel om de reserve op te heffen.

Cultuurinvesteringen cultuurstrip
In de kadernota 2017 is het krediet ten behoeve van cultuurinvesteringen cultuurstrip van € 750.000 beschikbaar gesteld. In 2018 werd het restantkrediet van € 741.000 gereserveerd en is daadwerkelijk € 239.000 besteed. De lagere onttrekking aan de reserve van € 502.000 betreft een faseringseffect.

Dekking kapitaallasten gebouwen
Investeringsfondsen zijn één-op-één gekoppeld aan investeringen die ingevolge Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)-voorschriften zijn geactiveerd, maar die reeds in één keer vanuit reserves zijn gedekt. Het betreft de administratieve afwikkeling ter dekking van de kapitaallasten van deze investeringen. Tegenover de investeringsfondsen staat een gelijke boekwaarde.

Schuilkelder Wolfert van Borsselenweg
In de kadernota 2017 is voor de renovatie van de Schuilkelder Wolfert van Borsselenweg € 150.000 beschikbaar gesteld. Zoals is gemeld zijn na goedkeuring van het krediet voor de renovatie van de bunker door derden meerdere juridische procedures gestart. Daarnaast zijn ook meerdere verzoeken in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) ingediend. Daarom zijn de werkzaamheden nog niet gestart.

Totdat alle procedures zijn afgerond wordt het krediet niet besteed. De beslispunten bij deze rekening bevat een voorstel ("fasering kredieten") om dit bedrag in 2019 beschikbaar te houden.

Wijkcentra, Noorddamcentrum
In de kadernota 2018 is het krediet ten behoeve van Wijkcentra, Noorddamcentrum van € 700.000 beschikbaar gesteld. In het college uitvoeringsprogramma is besloten om in 2019 € 500.000 aanvullend krediet beschikbaar te stellen. Dit bedrag zal in 2019 worden gestort in deze reserve.

Dekking kapitaallasten gronden
In 2018 heeft de gemeente gronden aangekocht op het bedrijventerrein De Loeten, voor de aanleg van het openbaar gebied, zijnde een toegangsweg. De aankoopkosten staan in 2018 verantwoord op taakveld 8.1 ruimtelijke ordening. Voor de dekking van de kapitaallasten die hiermee samenhangen, moet een bedrag worden gestort in de reserve dekking kapitaallasten gronden van € 759.000. De beslispunten bij deze rekening bevat een voorstel om de begroting 2019 hiervoor te wijzigen.

Grote projecten / Toekomstige gemeentelijke investeringen project A9
De Gemeentelijke bijdragen aan RWS van totaal € 663.000 voor de aanleg van een gemeentelijk watersysteem op de overkapping Meander en een trap en lift aan de brug voor langzaam verkeer over de overkapping Stadshart zijn niet voldaan in 2018. De daaraan ten grondslag liggende Tweede Aanvullende Bestuurlijke Overeenkomst met Rijkswaterstaat kon nog niet worden ondertekend vanwege het feit dat er nog geen onherroepelijk goedgekeurd Tracébesluit is. Daarom is ook de bijdrage van de eigenaren van het transformatieproject De Bovenlanden voor de het watersysteem overkapping Meander van € 115.500 niet in 2018 ontvangen.

De onttrekking aan de reserve grote projecten en storting in de reserve toekomstige gemeentelijke investeringen van het totale gemeentelijke aandeel hierin van € 547.500 is daarom niet noodzakelijk geweest.

Het verrichten van de ruimtelijke studies in het Stadshart (Rembrandtweg en Cultuurstrip), alsmede de inrichting van de overkapping Meander lopen iets achter qua tijd en wordt in 2019 uitgevoerd. Hierdoor is de onttrekking aan de reserve grote projecten ook € 107.000 lager.

Geo Meetapparatuur
De begrote onttrekking ad. € 9.000 was niet nodig en derhalve heeft de storting van € 10.000 niet plaatsgevonden.

ga terug