jaarstukken 2018

2 Programmaverantwoording

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Het saldo van € 486.000 wordt voor € 451.000 verklaard door de navolgende onderwerpen.

Aanpak Dementie (voordeel € 150.000)
In 2018 is € 150.000 opgenomen voor het  project Sociale Benadering Dementie, waarvoor de gemeente in het derde kwartaal 2018 van het ministerie van VWS middelen heeft ontvangen.
Voorliggend aan dit project heeft Amstelveen een ‘Scan Sociale Benadering’ (inventarisatie/ nulmeting huidige en toekomstig benodigde inzet) laten uitvoeren. Deze scan is in november 2018 opgeleverd. De voorbereiding van de uitvoeringsfase is gestart, maar dit heeft nog niet tot kosten geleid in 2018. De beslispunten bij deze rekening bevat een voorstel om € 150.000 over te hevelen naar 2019 voor de uitvoering van het project Sociale Benadering Dementie.

Sociale samenhang (voordeel € 250.000)
Het huisvestingsbudget is voor de extra kosten van verhuizing, een tijdelijk onderkomen, renovatie, inrichting en huurverhoging vanwege nieuwbouw en/of vernieuwing van de wijkcentra. Al eerder zijn de wijkcentra De Meent, Westwijkplein en De Bolder vernieuwd en in 2018 de wijkcentra Villa Randwijck en Alleman. De extra kosten vielen mee vanwege enerzijds lokale oplossingen en anderzijds een latere oplevering. Dit geeft een incidenteel voordeel van € 200.000. De plannen voor vernieuwing van het Pluspunt en Noordamcentrum en voor een wijkcentrum in KKP zijn uitgesteld in afwachting van de visie op de toekomst van wijkcentra, die het college in 2019 ontwikkelt.  

Bewonersinitiatiefgroepen maakten hun activiteitenbudget niet helemaal op wat leidde tot een terugvordering van € 50.000 over de jaren 2016 en 2017.

Kinderopvangtoeslag (nadeel € 90.000)
Voor het verstrekken van kinderopvangtoeslag is in de begroting 2018 een bedrag van € 135.000 opgenomen terwijl er € 225.000 aan daadwerkelijke kosten zijn gemaakt. Deze stijging van de kosten wordt veroorzaakt door een toename van het aantal cliënten dat gebruik maakt van deze regeling (van 46 in 2017 naar 77 in 2018). De stijging deed zich met name voor in de 2e helft van het jaar zodat dit niet meegenomen kon worden in de prognose van het tweede tijdvak. Of deze stijging zich in 2019 voortzet gaan we in de eerste helft van 2019 monitoren.

Burgerparticipatie (voordeel € 64.000)
Het voordeel van € 64.000 op burgerparticipatie wordt veroorzaakt  doordat er minder subsidie is uitgegeven aan de participatieraden, omdat een aantal raden is overgegaan in de Participatieraad Sociaal Domein. Daarnaast zijn door het vertrek van de voormalig burgemeester de activiteiten voor Mensen maken Amstelveen eerder en in afgeslankte vorm uitgevoerd. Ook is het contract met de Opapp (digitale tool) niet verlengd. Tenslotte is een aantal activiteiten, waaronder het project thermometer, doorgeschoven naar 2019.

Jeugd en jongerenwerk (voordeel € 77.000)
Op het budget jeugd en jongerenwerk is sprake van een onderschrijding van € 77.000. De jongerenwerkers hebben zonder het volledige budget te gebruiken activiteiten met, voor en door jongeren uitgevoerd in 2018. De onderschrijding is incidenteel van aard. Vanaf 2019 is een deel van dit  budget nodig voor straf- en zorgregie/groepsaanpak en in de begroting overgeheveld naar de bedrijfsvoering. In 2018 was deze inzet voor straf- en zorgregie/groepsaanpak gedekt uit incidentele veiligheidsmiddelen.
De aandacht van uitvoeringscoördinatie en beleidsinzet rond het thema jeugd is in 2018 vrijwel volledig naar de maatregelen rond de specialistische jeugdhulp gegaan en minder naar innovatie in het jongerenwerk.

6.2 Wijkteams
Preventie jeugd (voordeel € 90.000)
Het voordelig resultaat wordt veroorzaakt door een aantal oorzaken:

  • de pilot Bankras / Kostverloren en de interventies/ communicatie (v)echtscheidingen zijn conform afspraak uitgevoerd, de kosten bleken voordeliger uit te pakken;
  • de structurele kosten voor de Regionale verwijsindex zijn begroot op basis van de toenmalige Matchpoint kosten. Doordat er per 1 april 2017 gewerkt wordt met een nieuw en voordeligere applicatie (MULTIsignaal) zijn de kosten lager uitgevallen;
  • het onderdeel Ouderbetrokkenheid kon niet worden gerealiseerd. Na overleg met de kinderopvangorganisaties bleek er in 2018 geen mogelijkheid te zijn voor dit aanbod. De toegenomen werkdruk vanwege de groeiende internationalisering van de doelgroep heeft ertoe geleid dat er geen nieuwe activiteiten konden worden ontwikkeld in deze groepen kinderopvang.

6.3 Inkomensregelingen
uitkeringen inclusief verhaal (voordeel € 227.000)
Het overschot op het budget voor uitkeringsgerechtigden ter grootte van € 211.000 vloeit voort een daling van het uitkeringenbestand. Na een aanvankelijke groei van het bestand in de eerste helft van 2018 bleek in de zomer dat het aantal weer op het niveau lag van begin 2018: rond de 1100 uitkeringen. Doordat vanaf het voorjaar de uitstroom uit het bestand groter is dan de instroom is in de tweede helft van 2018 het bestand gedaald naar een aantal van 1077 uitkeringsgerechtigden.

In 2018 is voor een bedrag van € 496.000 aan vorderingen opgelegd. In de begroting wordt rekening gehouden met een budget van € 325.000. Het overschot van € 171.000 wordt veroorzaakt door enkele grotere fraudevorderingen en door een toename van het aantal declaraties aan het UWV.

Daarnaast moesten er enkele grote vordering worden afgeboekt (kwijtschelding) wat een nadeel geeft van € 155.000

6.5 Arbeidsparticipatie
Re-integratie (voordeel € 141.000)
In de Eerste Tijdvakrapportage 2018 (onderdeel van de Perspectiefnota 2019) is éénmalig de begroting 2018 verlaagd met een bedrag van € 200.000. De achtergrond hiervan is dat steeds meer re-integratietaken door het Werkplein Amstelveen / Aalsmeer worden uitgevoerd in plaats van uitvoering door externe partijen. Deze ontwikkeling heeft zich in 2018 verder doorgezet waardoor het overschot op re-integratie verder is toegenomen met een bedrag van € 141.000. De extra inzet vanuit het Werkplein is in 2018 binnen de bedrijfsvoering opgevangen.

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Hulpmiddelen (nadeel € 545.000)
Op de Hulpmiddelen is een overschrijding ontstaan van € 545.000. Dit wordt door een aantal oorzaken verklaard. Het aantal aanvragen omtrent hulpmiddelen, woonvoorzieningen en rolstoelen zijn onverwacht sterk toegenomen. Vanaf mei 2018 heeft deze stijging zich blijvend voorgedaan.Daarnaast is er vanaf mei 2018 sprake van een aanzienlijke stijging van de kosten voor autoaanpassingen. Ook is er een aantal zeer dure woningaanpassingen uitgevoerd, meer dan er bij de 2e tijdvak was voorzien.

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Jeugdhulp (nadeel € 81.000)
In 2018 is een nadeel ontstaan van € 81.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting. In het College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 is eenmalig voor 2018 € 3,2 miljoen opgenomen voor een aantal nadelen, waaronder op het regionaal ingekochte segment B en C. De oorzaken hiervoor zijn uiteenlopend en zowel te relateren aan landelijke ontwikkelingen (dalende budgetten sinds de decentralisaties, zwaardere zorgvraag, verlengde jeugdhulp, kosten voor Jeugd die mogelijk via andere wetten bekostigd moeten worden zoals Wlz, Wmo, passend onderwijs, Zvw) als ontwikkelingen gerelateerd aan het nieuwe stelsel per 1 januari 2018 (implementatiekosten, niet passende en te hoge tarieven, onvoldoende kostenbewust (kunnen) indiceren). Naast deze oorzaken komt € 250.000 voort uit kosten voor de jaren 2015 tot en met 2017.

Vanaf medio 2018 is door een taskforce bestaande uit de regiogemeenten en de aanbieders gewerkt aan verklaringen, korte en langere termijnmaatregelen. In 2018 ging het onder meer om het afrekenen op werkelijk gemaakte kosten (in plaats van de vaak hogere bestaande tarieven), kostenbewuster indiceren, bij  twijfel starten in het goedkopere segment B en het mogelijk maken van een stapeling van segment B beschikkingen om segment C te voorkomen. In 2019 wordt gewerkt met nieuwe scherpere tarieven, is verblijf apart opgenomen, wordt extra scherp gekeken naar de lopende en nieuwe beschikkingen, wordt het contractmanagement met de belangrijkste aanbieders geïntensiveerd en wordt gekeken naar lokale oplossingen met verwijzers zoals huisartsen. In 2019 wordt ook georiënteerd op het stelsel voor na 2020 en verder.

ga terug