jaarstukken 2018

3 Paragrafen

3.4 Bedrijfsvoering

Inleiding

Het verwezenlijken van de door de raad vastgestelde doelstellingen in de programma’s krijgt voor een groot deel vorm door de uitvoering in de ambtelijke organisatie. Een goed functionerende bedrijfsvoering is van cruciaal belang voor de realisatie van de bestuurlijk vastgestelde kaders op een zo doelmatig mogelijke wijze.

Het BBV schrijft voor dat de paragraaf bedrijfsvoering tenminste inzicht geeft in de stand van zaken van de bedrijfsvoering. In het hoofdstuk "programmaverantwoording: bedrijfsvoering" wordt onder andere een beeld gegeven van de kosten voor overhead.