jaarstukken 2018

2 Programmaverantwoording

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht

3.1 Economische ontwikkeling
Glasvezel (voordeel € 64.000)
In 2018 is verder uitvoering gegeven aan het project Glasvezel, oftewel de Digitale bereikbaarheid van Amstelveen. Uit een eerste analyse naar de digitale bereikbaarheid in Amstelveen in 2017 is onder meer het buitengebied van Amstelveen aangewezen als pilotgebied. In 2018 is in samenwerking met de Provincie en een extern bureau onderzocht welke mogelijkheden er zijn om succesvol een initiatief in het buitengebied op te starten. In 2018 is ingezet op alle voorbereidende werkzaamheden (analyse, uitwerking doelgroep, nagaan van interesse en het creëren draagvlak)  om in 2019 volledig in te zetten op de uitvoering van de pilot. In 2018 zijn de nodige kosten gemaakt, behorend bij het proces. In de tijd bezien is het voor het proces wenselijk om het beschikbare budget (toegekend voor een periode van twee jaar) in te zetten over een periode van drie jaar.   

Internationaal beleid structureel (voordeel € 60.000)
De financiële middelen zijn onder meer bedoeld voor het inrichten van de Engelstalige website van de gemeente. Geld is tevens bedoeld voor het conceptueel uitwerken en maken van regionale communicatiemiddelen om bedrijven en mensen vanuit het buitenland goed te informeren over de mogelijkheden binnen de MRA (en daarmee Amstelveen) op het gebied van werken, wonen, onderwijs. Voorbereidingen op zowel Amstelveen als regionaal niveau zijn getroffen. Uitvoering is in eerste instantie uitgesteld in verband met discussie over internationalisering in Amstelveen en in de regio. In Amstelveen is akkoord op het uitbreiden van de Engelstalige website. Acties zijn in uitvoering. Discussie op regionaal niveau vindt plaats in eerste helft 2019.

Schiphol (voordeel € 70.000)
Het adviestraject in de Omgevingsraad Schiphol is enorm vertraagd en Schiphol stond open om gezamenlijk opvolging te geven aan de punten uit het position paper. In afwachting van de uitkomsten van het adviestraject is samen met Schiphol eerst een plan van aanpak uitgewerkt om uitvoering te geven aan het position paper. Nu dat plan er ligt kan worden besloten over de inzet van het budget conform het plan van aanpak. Dit alles heeft ertoe geleid dat geen bijdrage van € 35.000 van de gemeente Aalsmeer is ontvangen.

3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen
Grondbank (nadeel € 44.000)
Het tekort op grondstromen dat gemeld werd in de 2 e tijdvakrapportage (€ 100.000), is dankzij een toename van projectrealisatie in de laatste maanden van 2018  minder groot uitgevallen.

Echter, doordat de egalisatiereserve is uitgeput, ontstaat een tekort van € 44.000 op de exploitatie van de grondbank. Voor 2019 wordt, gezien de planning en realisatie van projecten en baggerwerk weer een positief resultaat verwacht. Daarnaast wordt een inspanning geleverd om de vaste (organisatie)kosten te verminderen.

3.4 Economische promotie
Smart City (voordeel € 120.000)
In verband met het vertrek van de projectleider Amstelveen Smart City en het inwerken van een nieuwe projectleider is een deel van het jaar geen aanjaagrol voor innovatieve projecten opgepakt. Juist voor Smart City projecten is een creatieve, out of the box manier van werken en een stimulerende rol noodzakelijk om onderzoeken en pilots te lanceren.  Het budget is zorgvuldig ingezet voor kansrijke projecten. Daarnaast is gevraagd om een evaluatie op te stellen op basis van de afgeronde en lopende onderzoeken en pilots. In dit kader is tevens gevraagd om vanaf eind 2018 niet actief nieuwe onderzoeken en pilots uit te zetten tot na de oplevering van de evaluatie.    

Gastvrij Amstelveen (voordeel € 65.000)
In 2018 is minder aanspraak gemaakt op het budget. Dit heeft mede te maken met de wisseling van het college. Met de nieuwe ambities van het college en het aanstellen van een adviseur evenementen is de verwachting dat het budget in 2019 wordt benut.

ga terug