jaarstukken 2018

2 Programmaverantwoording

Stedelijke ontwikkelingen

Collegeprogramma 2014-2018
Nr.OmschrijvingSoortStatusToelichting
1. Zorgen voor een vlotte en veilige afwikkeling van het verkeer tijdens de ombouw van de Amstelveenlijn en de verbreding van de A9.
1.3Uitvoering diverse verkeersmaatregelen onderliggend wegennet A9.Uitvoering
1.4Ontwerp knoop Ouderkerkerlaan.Uitvoering
1.5Omgevingsmanagement en communicatie via onder meer Amstelveen InZicht.Uitvoering
2. Een verantwoorde ruimtelijke inpassing van de te verbreden A9 met zo min mogelijk overlast voor omwonenden en bedrijven.
2.1Vaststellen Bestemmingsplan A9.RaadOmdat de Raad van State het Tracébesluit nog niet onherroepelijk heeft goedgekeurd kon het bestemmingsplan nog niet ter vaststelling worden aangeboden aan de raad.
3. Een verantwoorde ruimtelijke inpassing van de ombouw van de Amstelveenlijn met zo min mogelijk overlast voor passagiers, omwonenden en bedrijven.
3.1Voorbereiden uitvoering in 2019-2020.Uitvoering
3.2Uitvoeren voorbereidende werkzaamheden (verleggen nutsbedrijven, nader onderzoek).Uitvoering
3.3Vaststellen Bestemmingsplan Uithoornlijn (inclusief onteigeningsplan).RaadHet ontwerp van de Uithoornlijn was in 2018 nog onvoldoende uitgewerkt om de planologische procedure voor het tracé te starten. De verwachting is dat het besluit doorschuift naar 1e helft 2019.
4. Komen tot een duurzame oplossing voor een vlotte en veilige afwikkeling van het doorgaand verkeer tussen de N201 en de A9 als alternatief voor de aanleg van de oostelijke Randweg.
4.3Ontwerp verdubbeling/capaciteitsverruimende maatregelen op de Bovenkerkerweg tussen de bebouwdekomgrens en Dr. Willem Dreesweg. Opstellen kostenraming, subsidieaanvraag en kredietaanvraag.RaadHet ontwerp is nog in wording. Actie wordt in 2019 afgerond. Het ontwerp is nog in wording. Actie wordt in 2019 afgerond
5. Uitwerken van de Visie Stadshart 2025 tot een samenhangende ruimtelijke uitwerking van alle ontwikkelingen in en rond het Stadshart.
5.1Zorgen voor doorwerking van de kaders in bestaande en nieuwe initiatieven.Uitvoering
5.2Advisering omtrent voortgang door adviesgroep Stadshart.Uitvoering
5.3Opstellen welstandscriteria door Stadsbouwmeester.Raad
7. Voor het aantrekkelijker maken van het Stadshart zijn we afhankelijk van diverse partijen. In samenwerking met deze partijen gaan we initiatieven die het Stadshart versterken stimuleren, waaronder het verlevendigen van het Stadsplein.
7.1Actief contact houden met stakeholders.Uitvoering
7.2Begeleiden en zorgen voor afstemming tussen de diverse initiatieven.Uitvoering
ga terug