jaarstukken 2018

2 Programmaverantwoording

Kredieten

Kredieten

Riool gemalen
Het totaal beschikbare krediet voor rioolgemalen bedraagt in 2018 € 891.500. Hiervan is € 15.000 besteed in 2018. Het restantbedrag is in 2019 in zijn geheel benodigd voor de renovatie van het rioolgemaal Nes aan de Amstel. De beslispunten bij deze rekening bevat een voorstel om het gehele budget te positioneren bij het gemaal Nes aan de Amstel.

Grondstoffenvisie
De levering en plaatsing van de ondergrondse containers heeft in 2018 plaatsgevonden. Het restantkrediet ad. € 309.000 wordt in 2019 ingezet om oplossingen te realiseren bij een aantal "hotspots" en vervolgens het project af te ronden.

Renovatie overslagstation
De renovatie is in 2018 afgerond en hiermee is het overslagstation voor de komende 5–10 jaar te gebruiken. In 2019 worden er nog enkele vervolgacties uitgezet ter optimalisatie. Het restantkrediet ad. € 103.000 wordt in 2019 hiervoor ingezet.

Meubilair Zorgvlied
Het plaatsen van nieuw en extra meubilair in ruimten en op de begraafplaats is nog niet geheel afgerond. Dit vanwege de toegenomen bezoekersaantallen na opening van het crematorion. In 2019 wordt hier een vervolg aan gegeven en het restantkrediet ad € 27.000 is hiervoor benodigd.

Uitvoeringsprogramma werken Buitenruimte
Voor de kredieten die opgenomen zijn in het Uitvoeringsprogramma werken Buitenruimte wordt verwezen naar de desbetreffende bijlage in deze rekening.

Verbindingsweg en parkeerterrein Amstelzijde
Zie taakveld 2.1.

Investeringen in maatregelen onderliggend wegennet A9
Afgelopen jaar zijn in opdracht van - en op kosten van - Rijkswaterstaat drie deelprojecten van het onderliggend wegennet A9 in uitvoering genomen:

  • Het resultaat van deelproject Laan van Langerhuize is positief door een gunstig aanbestedingsresultaat. Hierdoor zijn de uitgaven € 229.000 lager dan geraamd. De te ontvangen vergoeding van Rijkswaterstaat is daardoor ook € 229.000 lager dan geraamd;
  • De uitgaven voor 2018 voor deelproject Keizer Karelweg zijn € 191.000 hoger dan geraamd, omdat de werkzaamheden aan het wegvak tussen de nieuwe rotonde met de Groen van Prinstererlaan en het Stadsplein, die in 2019 waren ingepland, grotendeels reeds in 2018 zijn uitgevoerd. De te ontvangen vergoeding van Rijkswaterstaat voor de gemaakte kosten in 2018 is daardoor € 191.000 hoger dan geraamd;
  • De uitvoering van deelproject Burgemeester Boersweg is gepland in 2019, maar een deel van de aanloopkosten is al in 2018 gemaakt. Hierdoor zijn de uitgaven in 2018 € 99.000 hoger dan geraamd, evenals te ontvangen vergoeding van Rijkswaterstaat.

Inrichting buitenruimte facilitaire projecten
Betreft bedrijventerrein De Loeten. Zie reservemutatie 2.1.

ga terug