jaarstukken 2018

3 Paragrafen

Renteschema voor bepalen omslagrente

Renteschema voor bepalen omslagrente

In de notitie rente 2017 van de commissie BBV staat een renteschema opgenomen om de jaarlijks toegestane omslagrente te bepalen. De omslagrente wordt bij de begroting berekend en mag binnen een marge van 0,5%-punt worden afgerond. De primitief begrote omslagrente voor 2018 bedraagt 4,23% en is afgerond op 4,00%. In de rekening wordt beoordeeld of de aan taakvelden toegerekende rente meer dan 25% afwijkt van wat volgens het renteschema doorberekend had mogen worden. In het navolgende overzicht is de begrote omslagrente 2018 na wijziging opgenomen. Deze komt uit op 3,63%.

Op basis van de werkelijke cijfers 2018 komt de omslagrente uit op 3,57%. Het gehanteerde percentage van 4,00 leidt ertoe dat een renteresultaat ontstaat. Volgens de BBV-voorschriften mag dit renteresultaat niet meer dan 25% afwijken van de toe te rekenen rente. Uit het navolgende renteschema blijkt dat de afwijking binnen deze marge blijft. Dit betekent dat een nacalculatie van de door te belasten rente aan de taakvelden in 2018 achterwege kon blijven.

Ter voorkoming dat vanaf 2019 de afwijking tussen het renteresultaat en de werkelijk aan taakvelden toe te rekenen rente meer dan 25% bedraagt (zie renteschema hierna) wordt als beslispunt bij deze jaarrekening een voorstel opgenomen om de omslagrente vanaf 1 januari 2019 te verlagen naar 3,50%.

Het voorgeschreven rentemodel volgens BBV notitie houdt rekening met 4 grootheden:
A. Werkelijk ontvangen en betaalde rente;
B. Rente die aan grondexploitaties moet worden doorberekend op basis van het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille, naar verhouding vreemd vermogen / totaal vermogen van de balans per 1 januari;
C. Interne rente over eigen vermogen en voorzieningen;
D. Boekwaarde vaste activa per 1 januari;
De som van A t/m C wordt gedeeld door D en uitgedrukt in een percentage.

Amstelveen rekent -naast een interne rentevergoeding over het eigen vermogen- rente over voorzieningen die gewaardeerd zijn tegen contante waarde. De rente is daarbij nodig om in de toekomst het benodigde bedrag gespaard te hebben. In de primitieve begroting werd rekening gehouden met een intern rentebedrag voor de toekomstige betaling A9. Door de vervroegde betaling aan het Ministerie is deze rente komen te vervallen. Onderdeel C. bedraagt daardoor geen € 2 miljoen (begroot) maar € 1 miljoen (werkelijk).

Verlaging van dit rentepercentage heeft vooral consequenties voor de kostendekkende exploitatie "riolering" waar eind 2018 sprake is van een boekwaarde investeringen van afgerond € 65 miljoen. Aanpassing van de renteomslag leidt binnen deze kostendekkende exploitatie tot structureel lagere lasten van € 0,3 miljoen. In de begroting 2019 (blz. 84) bedraagt het dekkingspercentage voor rioolrecht 97. Indicatief leidt de lagere rentelast tot een dekking van 100%.

Renteschema volgens BBV notitie (bedrag x € 1.000)

begr. 2018

werk. 2018

a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering

3.467

3.467

b. -/- de externe rentebaten

-667

-667

a+b totaal door te rekenen externe rente

2.800

2.800

De rente die aan de grex MOET worden doorberekend

-15

-14

-/- De rente van projectfinanciering die aan het taakveld MOET worden doorberekend

0

0

c. -/- rente grondexploitaties

-15

-14

d. Aan taakvelden toe te rekenen EXTERNE rente (a tm c)

2.785

2.786

e1. Rente over eigen vermogen

916

916

e2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op CW)

206

136

Betreft A9, wachtgeld en Zorgvlied (graven) tegen 4,5%

f. Totaal geraamde/werkelijk aan taakvelden toe te rekenen rente (d+e)

3.907

3.838

g. De geraamde/werkelijk aan taakvelden toegerekende rente

-4.492

-4.492

h. Renteresultaat op het taakveld treasury (f+g)

-586

-654

1. Boekwaarde vaste activa (excl. investeringsfonds) -/- aan derden verstrekte leningen per 1 januari

107.618

107.618

2. Saldo bij f)

3.907

3.838

Toegestaan % (2 gedeeld door 1)

3,63%

3,57%

1. Renteresultaat

-654

2. Totaal werkelijk aan taakvelden toe te rekenen rente (saldo bij f)

3.838

Afwijking mag niet > 25% bedragen (1 gedeeld door 2)

-17,03%