jaarstukken 2018

3 Paragrafen

Treasuryfunctie

Treasuryfunctie

Treasurystatuut
In december 2015 heeft de raad ingestemd met de nieuwe verordening ex artikel 212, 213, 213a en het geactualiseerde treasurystatuut. In de raad van februari 2017 heeft de raad ingestemd met een geactualiseerde verordening artikel 212.

Financieringsfunctie reserves en voorzieningen
Een belangrijke functie van reserves en voorzieningen betreft de financieringsfunctie. Binnen een sluitende meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met jaarlijkse rentebaten van € 0,8 miljoen op het onderdeel algemene dekkingsmiddelen. Met de huidige interne rekenrente van 4,0 procent betekent dit dat hiervoor € 20 miljoen aan reserves en voorzieningen beschikbaar moet zijn (4,0 procent over € 20 miljoen genereert € 0,8 miljoen).

Wanneer de ontwikkeling van bestemmingsreserves en voorzieningen meerjarig wordt beschouwd, valt te constateren dat deze door de jaren heen gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze in het leven zijn geroepen.
Het totaal aan egalisatie- en overige bestemmingsreserves bedraagt begin 2019 € 72 miljoen waarvan de reserve nieuwbouw HWC (€ 24 miljoen), sparen vooraf (€ 6 miljoen), nieuwbouw Piet Heinschool (€ 6 miljoen) en groot onderhoud wegen (€ 6 miljoen) het grootste aandeel vormt.

Algemene reserve en bestemmingsreserve "sparen vooraf"
De algemene reserve is allereerst samen met de reserve “sparen vooraf” belangrijk als risicobuffer om tegenvallers op te vangen. Het door de raad vastgestelde minimumniveau voor de bufferfunctie is in de Kadernota 2018 bepaald op € 15 miljoen. Dit benodigde minimumbedrag wordt regelmatig getoetst op basis van een actuele risico-analyse in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de programmabegroting en – rekening.

Uitgangspunt van beleid is verder, dat er niet voor verschillende begrotingsonderdelen afzonderlijke buffers (bestemmingsreserves) worden gevormd. Dat vormt ook het uitgangspunt voor de risico-analyse ter onderbouwing van de gewenste minimum-omvang van de gemeentebreed benodigde buffer. Nauw hieraan verbonden is, dat de algemene reserve tevens voldoende handelingsmarge biedt voor frictie- en transitiekosten en eenmalige beleidsintensiveringen c.q. bestuurlijke prioriteiten in brede zin.

Uiteindelijk is het bij uitstek een politiek-bestuurlijke integrale afweging om in onderlinge balans en samenhang de kaders te stellen voor de noodzakelijke en gewenste voeding en aanwending van zowel de algemene reserve als de reserve sparen vooraf.

Schuldpositie
In de paragraaf “Weerstandsvermogen en risicobeheersing” staan kengetallen opgenomen die de financiële positie van gemeenten weergeven en die kunnen dienen ter vergelijking met andere gemeenten. Uit deze verplichte financiële kengetallen blijkt dat Amstelveen een sterke financiële positie heeft. De gemeente kan hierdoor tegenvallers opvangen, goed haar taken uitvoeren en hoeft haar inwoners en ondernemers niet overmatig te belasten.