jaarstukken 2018

3 Paragrafen

3.6 Grondbeleid

Inleiding

Artikel 16 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bepaalt dat de paragraaf grondbeleid in elk geval moet bevatten:

  • Visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma’s;
  • Aanduiding van de wijze waarop het grondbeleid wordt gevoerd;
  • Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
  • Een onderbouwing van de geraamde winstneming;
  • Beleidsuitgangspunten omtrent de reserves van grondzaken in relatie tot de risico’s van grondzaken.