jaarstukken 2018

3 Paragrafen

Prognose en winstneming

Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie

Voor de bouwgronden in exploitatie bedraagt het totaal te verwachten resultaat op basis van de zogenaamde POC methode (zie toelichting bij "Onderbouwing van de geraamde winstneming") € 13,8 miljoen positief. In 2019 wordt verwacht dat hiervan een kleine 70%, afgerond € 9,4 miljoen, als positief resultaat kan worden genomen. De verwachte resultaatnemingen voor 2020 tot en met 2022 zijn afgerond respectievelijk € 1,9, € 0,7 en € 1,9 miljoen positief.

Voor enkele facilitaire projecten worden tekorten verwacht in de komende jaren. Voor deze tekorten is een voorziening gevormd. In 2018 wordt € 268.000 toegevoegd aan deze voorziening voor facilitaire projecten. Wanneer de tekorten zich voordoen, worden deze ten laste van de voorziening gebracht.

Het afsluiten van voltooide grondexploitaties

In 2018 zijn geen grondexploitaties afgesloten, maar de verwachting is dat eind 2019 acht grondexploitaties kunnen worden afgesloten.

Een onderbouwing van de geraamde winstneming

De uitgangspunten voor de financiële  resultaatneming bij grondexploitatie zijn opgenomen in de eerder genoemde notitie van de commissie BBV en verder uitgewerkt in de gemeentelijke Nota Grondbeleid. Op 14 maart 2018 heeft de commissie BBV een handreiking met de betrekking tot tussentijdse winstneming opgesteld als aanvulling op de eerder genoemde notitie. In deze notitie wordt gesproken over de zogenaamde POC methode. Door toepassing van deze methode worden winsten eerder genomen, naar rato van de voortgang van het project. Dit betekent dat het percentage verkochte grond maal het percentage gerealiseerde kosten maal de verwachte winst minus de resterende risico's het bedrag bepaald dat aan tussentijdse winst genomen moet worden.

Indien een verlies wordt voorzien moet direct een verliesvoorziening worden gevormd.

In de onderstaande tabel is de boekwaardeontwikkeling van de grondexploitaties met hun resultaatneming in 2018 opgenomen. In het eerste halfjaar 2019 wordt u via een separaat raadsvoorstel een actualisatie van de grondexploitaties voorgelegd.

SAMENVATTING GRONDEXPLOITATIES

bedragen x € 1.000

Totaal

Bouwgronden in exploitatie

Bouwgrond-exploitatie in voorbereiding

Opbouw projectsaldo portefeuille eind 2018

gerealiseerde opbrengsten t/m 2018

105.674

105.468

207

af: geïnvesteerd vermogen t/m 2018

65.331

63.950

1.381

af: genomen resultaat tlv projecten t/m 2018

39.036

39.028

8

projectsaldo/boekwaarde portefeuille eind 2018

1.307

2.490

-1.183

Ontwikkeling projectsaldo portefeuille in 2018

projectsaldo portefeuille op 1/1 2018

-819

114

-933

bij: opbrengsten 2018

6.836

6.818

18

af: kosten 2018

1.750

1.483

267

af: resultaatneming 2018 tlv projectsaldo

2.960

2.960

0

projectsaldo portefeuille eind 2018

1.307

2.490

-1.183

Specificatie resultaatneming in 2018

verrekend met eigen vermogen in 2018

2.960

2.960

0

kosten gesneefde projecten in 2018

0

0

0

kosten ten laste van gevormde voorzieningen in 2018

0

0

0

totaal resultaatneming in 2018

2.960

2.960

0

Prognose

PROGNOSE RESULTATEN GRONDEXPLOITATIES

bedragen x € 1.000

Bouwgronden in exploitatie

verwacht resultaat van in uitvoering genomen projecten

52.901

reeds genomen winst op deze projecten

39.028

nog te nemen resultaat 2019 e.v.

13.873

nog te genereren opbrengst 2019 e.v.

18.862

nog te maken kosten eind 2019 e.v.

7.479