jaarstukken 2018

6.5 Verplichte beleidsindicatoren inclusief toelichting

programma 2 - onderwijs en ontplooiing

programma 2 - onderwijs en ontplooiing

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen

1,28

0,23

0,3

Relatief verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen

20,98

17,25

16,16

Leerplichtwet absoluut verzuim

16

3

Leerplichtwet relatief verzuim

262

222

% Voortijdig schoolverlaters totaal

1,4

1,2

1,7

Indicator:

Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen

Toelichting:

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.

Bron:

DUO onderwijsdata

Indicator:

Relatief verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen

Toelichting:

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

Bron:

DUO onderwijsdata

Indicator:

Leerplichtwet absoluut verzuim

Toelichting:

-

Bron:

-

Indicator:

Leerplichtwet relatief verzuim

Toelichting:

-

Bron:

-

Indicator:

% Voortijdig schoolverlaters totaal

Toelichting:

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 tot 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Bron:

DUO onderwijsdata