jaarstukken 2018

3 Paragrafen

Beleid

Beleid en overzicht op hoofdlijnen van de lokale heffingen

Belangrijkste uitgangspunten voor het gemeentelijk tarievenbeleid zijn:

  • Het toepassen van een jaarlijkse indexering voor loon- en prijsontwikkeling;
  • Het hanteren van maximaal kostendekkende tarieven;
  • Terughoudendheid ten aanzien van lokale lastendruk burgers en bedrijfsleven.

Indexering
Via de besluitvorming over de Kadernota 2018 is de tariefindex voor 2018 vastgesteld op 2,75%.

Toerekening van overhead.
De uitwerking in deze paragraaf gaat uit van toerekening van overhead op basis van de directe ambtelijke capaciteitsinzet. Als generieke sleutel komt de ambtelijke capaciteit het meest in aanmerking, aangezien er een significante correlatie is tussen de omvang van de directe ambtelijke capaciteit en de omvang van de (ondersteunende) overhead. Ten slotte sluit deze keuze het meeste aan bij de techniek die het CBS op macroniveau hanteert.

Concreet betekent dit, dat de totale overheadkosten worden uitgedrukt in een percentage van de totale directe ambtelijke capaciteitsinzet. Dit levert een overheadpercentage dat in alle kostenopstellingen voor tariefberekeningen wordt gehanteerd om op consistente wijze de component overhead mee te nemen.

Voor het bepalen van kostendekkendheid van lokale heffingen moet extracomptabel overhead worden toegerekend. In de rekening wordt het berekende percentage van de begroting gehanteerd. Dit leidt tot een overheadpercentage van afgerond 64% en is als volgt berekend:

(a)

totale kosten directe ambtelijke capaciteitsinzet

€ 39,0 miljoen

(b)

totale (netto toe te rekenen) overheadkosten

€ 25,1 miljoen

(c=b/a * 100%)

overheadpercentage

64%

Als de overhead wordt uitgedrukt als percentage van de totale begrote lasten excl. reservemutaties dan levert dat een overheadpercentage op van 10,5 (€ 25,1 miljoen / € 238,0 miljoen).