jaarstukken 2018

3 Paragrafen

Bouwleges

Bouwleges

De legesinkomsten worden begroot op basis van verwachte vergunningaanvragen voor ruimtelijke projecten die bij de gemeente bekend zijn. Daarbij zit altijd een zeker risico: de gemeente is afhankelijk van het tempo van de aanvrager. Bovendien moet de gemeente op basis van een inschatting van het programma een raming maken van de leges, terwijl een exact bouwplan nog niet bekend is. In 2018 is er € 299.000 minder binnengekomen aan leges dan geraamd. De afwijking bestaat uit een optelsom van een aantal projecten waarbij de bouwkosten ten behoeve van de prognose en daaraan verbonden leges iets hoger zijn ingeschat dan uiteindelijk is opgelegd bij aanvraag.

De verhoging van de voorziening dubieuze debiteuren omgevingsvergunningen wordt niet begroot en ultimo jaar wordt de hoogte van de voorziening berekend. Voor 2018 was een storting van € 92.000 euro nodig.
Voor bouwprojecten met een bouwsom groter dan € 500.000 euro is toezicht nodig na het jaar waarin de omgevingsvergunning is verleend. De reservering van deze nog te maken personeelskosten (inhuur) leidt tot een nadelig saldo van € 244.000 euro, alsmede bijbehorende extra overhead van € 156.000. Dit betreft een nieuwe systematiek om de kosten van toezicht beter toe te delen naar het jaar waarop deze betrekking hebben. De reservering bevat (enkele) projecten die vanuit 2017 doorlopen naar 2019.

Financieel overzicht
De concrete toepassing van de hiervoor omschreven uitgangspunten leidt tot onderstaand financieel overzicht (bedrag x € 1.000).

BOUWLEGES

BGR'18

BGR'18

REK'18

PRIMITIEF

INCL. WIJZ.

1. Taakveld bouwvergunningen

1a. lasten

919

2.721

3.078

1b. baten, exclusief heffingen

0

0

0

1c. verrekening met voorziening

0

0

0

1d. netto kosten taakveld bouwverg.

919

2.721

3.078

2. Overige toe te rekenen kosten

2a. Overhead

592

1.741

1.897

2b. Capaciteit stedelijke ontwikkeling

125

125

125

2c. Vergoedingen welstandscommissie

41

41

41

2d. overige toe te rekenen kosten

758

1.907

2.063

3. Totaal voor bouwleges relevante kosten

1.677

N

4.628

N

5.141

N

4. Opbrengst bouwleges

4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel

-1.622

-5.603

-5.304

4b. evt. tariefvoorstel 2018

-45

0

0

4c. totale opbrengst bouwleges

-1.667

V

-5.603

V

-5.304

V

5. Saldo kosten -/- heffing

10

N

-975

V

-163

V

6. Dekkingspercentage

99,4%

121,1%

103,2%