jaarstukken 2018

3 Paragrafen

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing

Toelichting
In de tweede tijdvak zijn de uitgaven en inkomsten aangepast, hetgeen per saldo leidde tot een hogere onttrekking aan de voorziening van € 400.000.

De ten onrechte niet begrote heffing bij Uilestede is de belangrijkste oorzaak van de lagere onttrekking aan de voorziening t.o.v. de gewijzigde begroting.

Door het "Anders Inzamelen" daalt de hoeveelheid restafval met als gevolg lagere verbrandingskosten en -belasting. De hoeveelheid PMD neemt toe inclusief de bijbehorende vergoedingen uit het afvalfonds.

Financieel overzicht
De concrete toepassing van de hiervoor omschreven uitgangspunten leidt tot onderstaand financieel overzicht (bedrag x € 1.000).

HUISHOUDELIJK AFVAL

BGR'18

BGR'18

REK'18

PRIMITIEF

INCL. WIJZ.

1. Taakveld huishoudelijk afval

1a. lasten

5.928

7.454

7.487

1b. baten, exclusief heffingen

-261

-1.038

-1.255

1c. verrekening met voorziening

0

-751

-505

1d. netto kosten taakveld huishoudelijk afval

5.667

5.665

5.727

2. Overige toe te rekenen kosten

2a. straatvegen

262

262

262

2b. kwijtschelding

555

555

555

2c. handhaving

153

153

153

2d. overhead

1.466

1.351

1.351

2e. BTW

608

608

600

2f. overige toe te rekenen kosten

3.044

2.929

2.921

3. Totaal voor huish. afval relevante kosten

8.711

N

8.594

N

8.648

N

4. Opbrengst heffing afvalstoffenheffing

4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel

-8.878

-8.523

-8.585

4b. evt. tariefvoorstel 2018

355

0

0

4c. totale opbrengst afvalstoffenheffing

-8.523

V

-8.523

V

-8.585

V

5. Saldo kosten -/- heffing

188

N

71

N

63

N

6. Dekkingspercentage

97,8%

99,2%

99,3%