jaarstukken 2018

3 Paragrafen

Zorgvlied

Zorgvlied

Toelichting
De belangrijkste afwijking betreft lagere legesopbrengst onderhoudskohier (€ 0,2 miljoen). In 2018 zijn er extra inspanningen geleverd om achterstanden in de grafadministratie weg te werken. Een groot deel van de uitgiftedetails en verplichtingen is geactualiseerd naar de werkelijke situatie. Gebleken is dat er structureel minder graven zijn, dan waarvoor wij onderhoud kunnen vragen.

Financieel overzicht
De concrete toepassing van de hiervoor omschreven uitgangspunten leidt tot onderstaand financieel overzicht (bedrag x € 1.000).

Zorgvlied

BGR'18

BGR'18

REK'18

PRIMITIEF

INCL. WIJZ.

1. Taakveld Zorgvlied

1a. lasten

3.146

2.847

2.924

1b. baten, exclusief heffingen

-121

-309

-317

1c. verrekening met voorziening

0

339

66

1d. netto kosten taakveld Zorgvlied

3.025

2.877

2.673

2. Overige toe te rekenen kosten

2a. ov.res.mut. afschr. uit reserve

-22

-22

-22

2c. overhead

713

868

868

2e. overige toe te rekenen kosten

691

846

846

3. Totaal voor Zorgvlied relevante kosten

3.716

N

3.723

N

3.519

N

4. Opbrengst heffing rechten Zorgvlied

4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel

-3.621

-3.716

-3.512

4b. evt. tariefvoorstel 2018

-95

0

0

4c. totale opbrengst heffingen Zorgvlied

-3.716

V

-3.716

V

-3.512

V

5. Saldo kosten -/- heffing

0

V

7

N

7

N

6. Dekkingspercentage

100,0%

99,8%

99,8%