jaarstukken 2018

3 Paragrafen

Kwijtscheldingsbeleid

Kwijtscheldingsbeleid

Gemeenten in Nederland kunnen gehele of gedeeltelijke kwijtschelding verlenen voor gemeentelijke aanslagen. Kwijtschelding wordt verleend indien een betalingsschuldige een laag besteedbaar inkomen heeft en vrijwel geen vermogen waardoor deze niet in staat is de opgelegde aanslag te betalen. Het gaat hierbij om een vangnetregeling.

Onder het huidige beleid kan kwijtschelding aangevraagd worden voor afvalstoffenheffing en hondenbelasting. In de begroting is opgenomen voor de kwijtschelding van afvalstoffenheffing ad. € 343.500 en voor hondenbelasting ad. € 4.600. De begrote kosten van kwijtschelding maken onderdeel uit van het tarief.

Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen wordt voor het inkomen uitgegaan van de normbedragen in de Participatiewet. De wijze waarop en wanneer kwijtschelding kan worden verleend is uitvoerig vastgelegd in landelijke wetgeving. Gemeenten kunnen alleen beleid voeren op het percentage van de aanslag dat in aanmerking komt voor kwijtschelding en een lagere norm dan de landelijke norm. Gemeenten mogen dus wel een strenger maar geen ruimer kwijtscheldingsbeleid voeren op basis van nationale wetgeving. Een aantal gemeenten in Nederland heeft om deze reden de kwijtschelding geheel of gedeeltelijk afgeschaft. Door de afschaffing worden deze gemeenten wel geconfronteerd met een hogere som aan oninbare vorderingen.

Behandeling van kwijtscheldingsaanvragen vindt plaats conform de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de landelijke Leidraad Invordering. In het Kwijtscheldingsbesluit Amstelveen wordt vastgesteld dat kwijtschelding kan worden verleend voor de gehele aanslag en dat van de maximale landelijke normen wordt uitgegaan.

Evenals in voorgaande jaren is gebruik gemaakt van de mogelijkheid vooraf kwijtschelding te verlenen op basis van de gegevens van het landelijke Inlichtingenbureau van het Ministerie van Sociale Zaken. Als uit het signaal van het inlichtingenbureau blijkt dat voldaan wordt aan de kwijtscheldingsnormen wordt automatisch vooraf kwijtschelding verleend. Burgers hoeven dan geen uitgebreid formulier in te vullen. Aanvragers waaraan geen automatische kwijtschelding kon worden verleend omdat bijvoorbeeld niet alle gegevens konden worden gecheckt, hebben daarna nog altijd mogelijkheid om een normale papieren kwijtscheldingsaanvraag in te dienen.
Reden voor afwijzing zijn in de meeste gevallen: een te hoog inkomen en/of een te hoog vermogen zoals één of meerdere autokentekens die op naam staan. Daarnaast weigert een klein gedeelte de juiste kopieën van gegevens te verstrekken waardoor geen juiste toetsing kan plaatsvinden.

kwijtschelding (per belastingjaar)

werkelijk
 2017

werkelijk
 2018

A) Formulieren:

aantal verzoeken

734

601

afgewezen

160

156

Kwijtschelding

562

445

idem in euro

106.000

86.904

B) “automatische kwijtscheldingen”

1.049

1.118

idem in euro

239.000

242.780

A+B) totaal kwijtschelding (x €)

345.000

329.684